Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Phần I
KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG
Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước
1. Hành chính nhà nước

a) Quản lý nhà nước và hành chính nhà nước;
b) Các nguyên tắc hành chính nhà nước;
c) Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước.
2. Chính sách công
a) Tổng quan về chính sách công;
b) Hoạch định chính sách công;
c) Tổ chức thực hiện chính sách công;
d) Đánh giá chính sách công.
3. Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
a) Khái quát về kết hợp quản lý nước theo ngành và lãnh thổ;
b) Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ;
c) Nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ.
Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo
1. Xu thế phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa

a) Bối cảnh toàn cầu hóa trong thời điểm hiện nay và các yêu cầu đối với sự phát triển giáo dục;
b) Xu thế phát triển của giáo dục trong khu vực và thế giới.
2. Đường lối và các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và giáo dục phổ thông trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a) Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển giáo dục phổ thông trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện;
b) Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển giáo dục phổ thông.
3. Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông
a) Đổi mới nhận thức tư duy phát triển giáo dục;
c) Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục;
d) Hai giai đoạn của giáo dục phổ thông và vai trò của giáo dục cấp THPT;
e) Đổi mới thi kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh cấp THPT;
g) Chính sách và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và giáo viên THPT;
h) Chính sách đảm bảo chất lượng;
i) Chính sách đầu tư;
k) Chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển giáo dục các vùng miền.
Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1. Quản lý nhà nước về giáo dục trong cơ chế thị trường

a) Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo;
b) Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
c) Mô hình quản lý công mới và áp dụng đối với giáo dục và đào tạo;
d) Cải cách hành chính nhà nước trong giáo dục đào tạo.
2. Chính sách phát triển giáo dục
a) Chính sách phổ cập giáo dục;
b) Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miên;
c) Chính sách chất lượng;
d) Chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục;
đ) Chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục.

Chuyên đề 4. Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT
1. Ví trí và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT

a) Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT;
b) Sự phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THPT;
c) Giao tiếp và quan hệ xã hội ở lứa tuổi học sinh THPT.
2. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi học sinh THPT
----------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top