Số tế bào con sau k lần nguyên phân từ a tb

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Số tế bào con được hình thành sau k lần nguyên phân từ a TB ban đầu:
a.2^k
_Số NST trong các TB con được hình thành sau k lần nguyên phân từ a TB ban đầu:
a.2^k.2n (với 2n là bộ NST lưỡng bội của loài)
_Số NST môi trường cung cấpcho TB sau k lần nguyên phân từ a TB ban đầu :
a.(2^k-1).2n
_nguyên liệu cung cấp tương đương:
2^k-1).2n (k : đợt nguyên phân liên tiếp của 1 TB ; 2n : bộ NST lưỡng bội của loài)
_nguyên liệu cung cấp tạo nên các NST đơn có nguyên liệu mới hoàn toàn:
(2^k-2)2n
*)Có a TB sinh giao tử tiến tới quá trình giảm phânI để tạo giao tử.
_Sau 1 lần giảm phân ,tạo 4a giao tử.
_Số NST có trong các giao tử được tạo ra là 4a.n
=> Số NST mới được cung cấp :
4a.n-a.2n=a.2n
_Số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho 2k TB sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân để tạo tinh trùng hoặc trứng:2^k.2n
_Số lượng thoi tơ vô sắc hình thành hay phá huỷ để cho 2k TB sinh dục thực hiên giảm phân:2^k.3
_Số lượng tinh trùng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k TB sinh tinh:2^k .4
_ Lượng trứng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k TB sinh trứng:2^k
_Số loại trứng (tinh trùng) tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST:2^n (n là số cặp NST)
_Nếu có n cặp NST thì có \frac{2^n}{2}cách sắp xếp NST ở kì giữa I
_Số loại giao tử tạo ra khi có trao đổi đoạn :
+TH1: Loai` có n cặp NST mà mỗi cặp có cấu trúc khác nhau ,trong đó ,có k cặp NST mà mỗi cặp có trao đổi đoạn tại 1 điểm với điều kiện n>k:Số giao tử
= 2^(n+k)
+TH2:Loài có n cặp NST ,có Q cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không xảy ra cùng lúc với n>Q:Số giao tử
= 2^n .3^Q
+TH3:Loài có n cặp NST ,có m cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không cùng lúc & 2 trao đổi đoạn cùng lúc :Số loại giao tử
= 2^(n+2m)
_Số loại giao tử thực tế đc tạo ra từ 1 TB sinh tinh hoặc 1 TB sinh trứng
+Từ 1 TB sinh tinh:
. Không có trao đổi đoạn: 2loại tinh trùng trong tổng số 2n loại
. Có trao đổi đoạn 1 chỗ trên k cặp NST của loài :có 4 loại tinh trung trong tổng số n^n.3^Q
. Có trao đổi đoạn 2 chỗ cùng lúc & 2 chỗ ko cùng lúc : có 4 loại tinh trùng trong tổng số 2^(n+2m)
+Từ 1 TB sinh trứng :thực tế chỉ tạo ra 1 loại trứng trong tổng số loại được hình thành trong mỗi trường hợp:

Từ 1 TB sinh trứng :thực tế chỉ tạo ra 1 loại trứng trong tổng số loại được hình thành trong mỗi trường hợp:
1/(2^n)
1/(2(n+k))
1/(2^3x^Q)
1/(2(2n+m))
 

Bình luận bằng Facebook

Top