Xem phim tây du kí (1986) 1/2

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tập 1:
Tay Du Ky 1986 DVD 1 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=vOAS6otaJcM[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 1 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=AmsJULpSRWw[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 1 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FPFndNNW0A0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 1 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6WWvLH4MZM8[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 1 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ih26-tt2JOo[/YOUTUBE]

Tập 2:
Tay Du Ky 1986 DVD 2 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=C26cadEYM3Q[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 2 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mIYvY-pZMGc[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 2 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ceUtBWEurf0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 2 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=J8iWbCDTEUg[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 2 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=n0ExsMlEKNk[/YOUTUBE]

Tập 3:
Tay Du Ky 1986 DVD 3 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=heec-VK1OL0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 3 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_9xLhG88ulM[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 3 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=n0V-GH5Xrm0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 3 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=WJMBp3Esw74[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 3 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=jTG_FGrUwqg[/YOUTUBE]

Tập 4:
Tay Du Ky 1986 DVD 4 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=5eXScNePEwk[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 4 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=bQziDFnMOrY[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 4 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=xSkbSbBVvYI[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 4 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9UCr9TEpJIo[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 4 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=CRArmGcL3ec[/YOUTUBE]

Tập 5:
Tay Du Ky 1986 DVD 5 1/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=2rP901rFzY8[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 5 2/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=GwJTHzGogGA[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 5 3/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=h0AeXZGCkWk[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 5 4/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BYHsO9sypig[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 5 5/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Sk87IsmgBBs[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 5 6/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=B0QmpOU_vJg[/YOUTUBE]

Tập 6:
Tay Du Ky 1986 DVD 6 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=JE6E8ngS7Bg[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 6 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=fIJl3XLjcb4[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 6 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=vlbAtnTHNQg[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 6 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=thWe8bJxOQ0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 6 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=WQ5bsykqCng[/YOUTUBE]

Tập 7:
Tay Du Ky 1986 DVD 7 1/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VhhVv3m5ZA4[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 7 2/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VB4cojbX7nU[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 7 3/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_8EUk0fn5-0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 7 4/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=55TFmzJkhQQ[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 7 5/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9lDXxeULayc[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 7 6/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=HquTaSTZ5UU[/YOUTUBE]

Tập 8:
Tay Du Ky 1986 DVD 8 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=IxmzACsgNek[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 8 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=qyx2hfL3guM[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 8 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=IAqEyzlfRCw[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 8 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mCq3JmdiIaE[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 8 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6ODgxVQbKN8[/YOUTUBE]

Tập 9:
Tay Du Ky 1986 DVD 9 1/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=dYDTMs4alM4[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 9 2/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=LDHub1EqVjo[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 9 3/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=k8HLYzfPsoY[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 9 4/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=qgXXh_vpULA[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 9 5/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=k_ji8UybpAg[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 9 6/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=jI1_hE7bZzo[/YOUTUBE]

Tập 10:
Tay Du Ky 1986 DVD 10 1/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=PSgm7Y6nO7U[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 10 2/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=qFg3o2Qlpr4[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 10 3/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=uXyzgfNvtY0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 10 4/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=89371GO8b2g[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 10 5/5 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Jg066ZTaI8g[/YOUTUBE]

Tập 11:
Tay Du Ky 1986 DVD 11 1/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=JBtsnuEZtcM[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 11 2/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=nkJ_985lMSo[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 11 3/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=DmX68bZxoPY[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 11 4/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=zIR5opOwBJ0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 11 5/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=-u7xbOSOBBY[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 11 6/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=lkhKzFpJfj8[/YOUTUBE]

Tập 12:
Tay Du Ky 1986 DVD 12 1/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=2gYLCoz3MhE[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 12 2/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Sk-NdYjHJLw[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 12 3/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=YKWnO0eXLAE[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 12 4/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=dQKHq4Va2sI[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 12 5/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=eR5rXDWhLB8[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 12 6/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=auhyETGdU0c[/YOUTUBE]

Tập 13:
Tay Du Ky 1986 DVD 13 1/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ZXS4wJglUns[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 13 2/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=fwwncssUwHE[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 13 3/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1Styi2UKBQU[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 13 4/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=T4DMw3Aasds[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 13 5/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=GkwW9NYSGE0[/YOUTUBE]
Tay Du Ky 1986 DVD 13 6/6 [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=JszWWWFLWCE[/YOUTUBE]
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top