Lớp 11 Video Tiếng Anh tình huống lưu hồ sơ - Tiếng Anh công sở

enhanoi

Thành viên
#1
[VIDEO]
21/ Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian.
Keep the document in each file in chronological order, please.

22/ Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ.
File letters from the same customer in the same file.

23/ Anh vui lòng mang đến cho tôi hồ sơ của Smith được không?
Would you please bring me the Smith’s file?

24/ Tôi đã kiểm tra tất cả các chỉ dẫn tham khảo nhưng vẫn không tìm thấy thông tin về công ty Conick.
I checked all the cross – reference, but still cannot find the information on Conick – Company.

25/ Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian.
Keep the documents in each file in chronological order.

26/ Thông tin hóa đơn được sắp xếp theo tên khách hàng.
This invoice information is filed under the name of the clients.

27/ Phải trước sau như một. Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ.
Be consistent. Always file letters from the same customer in the same files.

28/ Bây giờ tôi hiểu rồi. Sắp xếp theo tên công ty hay công việc sẽ giữ được những tài liệu liên quan ở gần nhau.
Now I understand. To file under the name of the firm or job may keep the relevant documents together.

29/ Số 6 và 7 là những vấn đề dùng để tham khảo khi cần thiết.
Number six and seven are about the use of cross – reference slips whenever necessary.

30/ Anh phải kiểm tra công việc của mình mỗi ngày theo những hướng dẫn này.
You’ll have to examine your work everyday according to these instructions.
 

Bình luận bằng Facebook

Top