Video học tiếng Anh-Ngày trong tuần

#1
New Words

week /wik/ tuần

Sunday /ˈsʌn·deɪ/ Chủ nhật

Monday /ˈmʌn·deɪ/ thứ 2

Tuesday /ˈtuz·deɪ/ thứ 3

Wednesday /ˈwenz·deɪ/ thứ 4

Thursday /ˈθɜrz·deɪ/ thứ 5

Friday /ˈfrɑɪ·deɪ/ thứ 6

Saturday /ˈsæt̬·ər·deɪ/ thứ 7
 

Bình luận bằng Facebook

Top