Tuyển tập phân loại đề thi Đại học môn Hóa

vinhha

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng? Khi nguyên tử nhường electron để trở thành ion có
A. điện tích dương và có nhiều proton hơn.
B. điện tích dương và số proton không đổi
C. điện tích âm và số proton không đổi.
D. điện tích âm và có nhiều proton hơn.
Câu 15: Câu so sánh tính chất của nguyên tử kali với nguyên tử canxi nào sau đây là đúng?
So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có
A. bán kính lớn hơn và độ âm điện lớn hơn. B. bán kính lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn.
C. bán kính nhỏ hơn và độ âm điện nhỏ hơn. D. bán kính nhỏ hơn và độ âm điện lớn hơn.
Câu 16: X là nguyên tố trong nguyên tử có tổng số electron bằng 6. Y là nguyên tố hoá học có điện tích hạt nhân là 17+. Hợp chất tạo bởi X, Y có công thức và có loại liên kết hoá học là
A. XY2 , liên kết cộng hoá trị. B. X2Y , liên kết cộng hoá trị.
C. XY , liên kết cộng hoá trị. D. XY4 , liên kết cộng hoá trị.
Câu 17: X, R, Y là những nguyên tố hoá học có số đơn vị điện tích hạt nhân tương ứng là 9, 19, 8. Công thức và loại liên kết hoá học có thể có giữa các cặp X và R, R và Y, X và Y là
A. RX, liên kết cộng hoá trị. B. R2Y , liên kết cộng hoá trị.
C. YX2 , liên kết cộng hoá trị. D. Y2X , liên kết cộng hoá trị.
-------------------------
Link tải: https://db.tt/3lm3qDZy
 

Bình luận bằng Facebook

Top