Tư liệu dạy- học môn Vật lý

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Topic này là nơi chia sẻ hình ảnh, Film tư liệu phục vụ dạy- học (những tư liệu Vật Lý này là do mình sưư tầm đấy
), các thầy- cô cùng tham gia chia sẻ cho vui nhé
:


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(24.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(896.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(334.9 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(23.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(55.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(89.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(36.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(59.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(143.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(8.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(58.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(5.0 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(112.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(17.8 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(6.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(3.17 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(2.43 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(2.78 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.86 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(522.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(40.9 KB)

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(6.6 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.91 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(3.07 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(462.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(2.45 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(3.05 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.43 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(914.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(785.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.53 MB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(2.44 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(2.72 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(190.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(13.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(15.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(7.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(196.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(121.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(596.8 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(792.0 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#5
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(323.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(259.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(21.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(23.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(294.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(18.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(435.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(352.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(7.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(427.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1,023.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(484.0 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#6
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(16.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(323.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(58.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(5.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(21.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(11.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(109.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(14.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(70.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(51.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(17.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.47 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(13.4 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#7
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(50.8 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(302.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(315.9 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(108.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(187.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(834.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(198.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(292.8 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(364.9 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(167.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(597.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(855.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(106.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(25.5 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#8
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(81.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(13.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(98.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(33.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(303.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(96.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(150.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(45.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(8.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(129.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(103.1 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(16.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(6.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(85.4 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#9
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(48.9 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(15.7 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(27.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(12.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(38.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(13.9 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(17.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(13.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(14.4 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(24.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(11.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(19.2 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(11.6 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(12.6 KB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

Bình luận bằng Facebook

Top