Tải Windows 7 32 bit Retail Final (bản chính thức vừa ra ngày 22-10) phần 3

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Japanese:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/160010 (MD5: 8518ed46d0d87be960e917eb8c988db0, SHA-1: 0cfd9aa69d9464d9d68af31b537a40b2ccd77db7)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/159973 (MD5: 1bc7673cd3962dae52b4e915a015beaf, SHA-1: 87604b0ceddcdebe3761649f1121f5ff0f230c04)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/159982 (MD5: 6b06a578c607ec425da9bed4c0920004, SHA-1: 20d495ec951f1f402d3651bfb98d362a06d8474c)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/159979 (MD5: 247012126fbf25514283f8ab6b2275c8, SHA-1: a52cd4da7161e8765a6f1ba221722eda473521c3)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/160002 (MD5: 1fa9a5720da4dfc52940f1b2fc9c958e, SHA-1: ffc6553883b0652ebbfeb7aedf65c941bcb1aa20)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/159992 (MD5: 2ca793f66e753eb412fbec02a4d698aa, SHA-1: 52bdf045d97923562f8acc09b1ace218fcd618c5)

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/159966 (MD5: 4f6dc7c917c0bca8d0ab02ce4641e85a, SHA-1: 6b73fbd4582fe6e1a15e998cd0a94ff84fe10fc1)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/159936 (MD5: a34cbfaafbe642dd35448ef9fe150438, SHA-1: c5dddaaf2103dbbc082948049932aa0d66ae63b9)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/160074 (MD5: 3353c8133408060b76a5815902eb8b48, SHA-1: 31e8c0182dcb6f9f060195a7f1ef0f2ae2722de5)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/160036 (MD5: c0a0f634f9a278727c6850fed1275f3f, SHA-1: 64c34a3e0542f278a8fce232d09a62793f023aaf)


Chinese-Simplified:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373795 (MD5: 6567375c4bcb9653331376ee10c96033, SHA-1: c9b9f3143328afe62bf3eaca164be02b17b04532)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373799 (MD5: 095698629ad04def4c14640506f68447, SHA-1: 9996d685a0429060cfdba99eff0011ef34a01a82)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373968 (MD5: c9b640861d4451d158fd6fa6fb4a91a8, SHA-1: cba410db30fa1561f874e1cc155e575f4a836b37)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387579 (MD5: 4d998ae295ae09d1ee903ae4a4f354aa, SHA-1: 5566ab6f40b0689702f02de15804beb32832d6a6)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373970 (MD5: 239e701806a3dfae57627c1b54fa23b3, SHA-1: ebd595c3099ccf57c6ff53810f73339835cfbb9d)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387487 (MD5: 21fd234a68955c815d791047b7a34655, SHA-1: 5669a51195cd79d73cd18161d51e7e8d43df53d1)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/302231 (MD5: 3be75df53e0cfb3905af0b4f4471c9f3, SHA-1: b589336602e3b7e134e222ed47fc94938b04354f)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/294281 (MD5: d24247a3574b3db66d3a2e66cefbf5ae, SHA-1: 4a98a2f1ed794425674d04a37b70b9763522b0d4)


Chinese-Hong Kong:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390395 (MD5: 64592406bebc2656c889f89342d7ecf4, SHA-1: 29241d1269eb472f6892b9079ca922c94d144463)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390851 (MD5: 08ee58f856780fabd066f86bf37d7ee2, SHA-1: f2d5eadcb7ea2c551926af7b7eeb7995b37855da)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390486 (MD5: 9efbc71d4a81c1b6a28bf5f5d13bc422, SHA-1: 9a22859dd52e7e7c30ba2dbfac1d286ff08ad77a)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/391024 (MD5: ffedfb9248b32e47300098d8013a3781, SHA-1: 9192770cef28773cccfa5b1fdce22e78ff347c3e)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/393709 (MD5: 04cd8fd7f3b19c4d258da30258e33981, SHA-1: db866daaf229cf00da3e45ce70581c7bc1bb63f6)


Ukrainian:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377835 (MD5: a53798defd9bbda87e9ac2d3dfea4e2c, SHA-1: 73a59acbe4f506866ea4878eb109045a434d0e66)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377916 (MD5: 2fc025612d8f32c375769fff7aa93813, SHA-1: a7f05be2502de9b965f122edb7abaab12e8783eb)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377874 (MD5: 1bd2b18be39446f0e35e596ffaf8b878, SHA-1: 7da36630d6e599c8b61735b345ee37f4089750b4)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387681 (MD5: f285417ae7d4762fa7d47cffd8107665, SHA-1: 9d1a2d5a3e04d43284d2173b807903ca2d18bbbd)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377918 (MD5: df8aa95dfb59da69c7bf57fe38e01d57, SHA-1: f6680f7f90d0c4915f8e7b855bb1db4ebf97eea4)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387497 (MD5: c355d94abfb4e517ff8da46bd4b9e6af, SHA-1: 55c802c57369f7db2144150e16c74c83007a2d34)

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/185029 (MD5: 8565713e798d10d80f64cab46a6dd3e0, SHA-1: e71eedc658dfb5040d5b85a6ce7482dbb9687edd)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/183139 (MD5: 866b9de29aba12ed5c67031f200eaccf, SHA-1: 297f3a2f0eed935c64f4c30827583f36d989a28f)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: (MD5: ed40ec111f0461f030dbe88a8181413f, SHA-1: e354e719e2889759f4709a5dc0193279b0361e08)
x64's direct link: (MD5: aecc4e2852905dad3a8a862994a8ad0f, SHA-1: 52db06892f86db2fc811feb9270615c6b0dd2048)


Hebrew:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390389 (MD5: c5da6a2729a12f518c61f8c3f895a886, SHA-1: 04e034062dca82ffc17356c2d89625d499d74e5c)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390853 (MD5: 1d5f51aca48505ae4a7ae08d348636a6, SHA-1: c15fc90053049d46007ee9bf9c80628f1aceaeb6)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390479 (MD5: 9396273a6b22bf76094f327a0c630ff5, SHA-1: f5ea6710b98887b2ea664a145b0448bde148c33b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/390489 (MD5: 50c6ce22ab5713ce3d3a2a8cdc10c4b2, SHA-1: b9ed83c93a319faa4ac36c218f992708dc9a1939)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/391019 (MD5: a440c8f1d10ca0c1f33b6f6d0fdc7404, SHA-1: b3f831d4f544b18d24282dc318f44f7aba74374b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/391043 (MD5: 7e1caac83f88174cff8fb8bcc0c305da, SHA-1: b3e8fc4d6eed82e45271b14d773231eb1fa385dd)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/393707 (MD5: 6d2507f044afbed899bc1cf9622d2e2f, SHA-1: 83dbfc5d4c9f8661481ee141e6f74f8bc88d3cb0)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/393714 (MD5: 1078f7899f53ddfe63c9519163337e51, SHA-1: a1c83048ad21ff02899e656911261566191d012c)


Arabic:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373969 (MD5: 2bd286266813c27edd685c5322c0617e, SHA-1: 694b73b5abd51230256f45b160a9609d8387043a)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373975 (MD5: 374756353b4af7850b28c90523931b9c, SHA-1: 8f855966c7cef0af8a2a7e1ac945a171389fb8b3)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373974 (MD5: be9df8a8387dd924443c6d5c7b60d6cd, SHA-1: 9100e30516b60dac30545eb760a07788d6dd78c5)
x64's direct link: (MD5: , SHA-1: )

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/373977 (MD5: 79ffa3845626e4cea6a833473bcf75a3, SHA-1: 05cee065095aedd7c9fd8f65fa0fdcb760f10696)
x64's direct link: (MD5: , SHA-1: )

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/240948 (MD5: 3c5c661a23d99de88e326b1756f789ce, SHA-1: 3716da3f747927f82c2b41fdb0a0f510eb832e3a)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/229953 (MD5: 95724ddbd670093562b6309c3733aa7b, SHA-1: 21e2e51c9c754986eebd85def9756710608c43eb)


Turkish:

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/294339 (MD5: bc248b6795d9b9a3a0bbaecffd2cf5d2, SHA-1: 1c4603193a61b944ce85ec2dba5a519f45dcbcca)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/284695 (MD5: 683e8d89165655c423e0a79a22036a9d, SHA-1: 6b75d0eeb6bbdfd703edfe216bade1a771121f4e)

Ultimate (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/308546 (MD5: 92c621a16fecede6a705328262864b31, SHA-1: 9be0eae148af80a84c40c28144f52c970a5688dc)


Lưu ý : khi ấn vào 1 link nào đó.. nó hiện ra 1 link khác.. trong đó có 2 loại x86 or x 64..
bạn chì cần ấn vào cái x nào mà bạn muốn thế là IDM sẽ bắt automatic link đown cho bạn
Good Luck !


windows 7 key for x86
22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM

windows 7 key for x 64
7YWX9-W3C2V-D46GW-P722P-9CP4D
Nguồn: http://vi.namln.com/2009/10/tai-wind...inal-truc.html
 

Bình luận bằng Facebook

Top