Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc THPT, file word (từ module 28 - 30)

Anh Minh

Không có gì
#1
I. MỤC TIÊU CHUNG

Mođule hướng dẫn và phổ biến nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giúp giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục ở trường trung học cơ sờ biết cách thực hiện và đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ đó lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chất lượng, hiệu quả, phổ biến cho các giáo viên/cán bộ quản lí khác tham khảo học tập, nhằm góp phần nâng cao năng lục nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho mỗi giáo viên/cán bộ quân lí, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trong các môn học, lớp học, trường học nói riêng, giáo dục cả nước nói chung.

II. MỤC TIỄU CỤ THỂ
Học xong module này, giáo viên trung học cơ sở có khả năng:
2.1. Về kiến thức
- Biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù họp với điều kiện, khả năng của mọi giáo viên.
- Trình bày được phương pháp và kĩ năng đánh giá, phổ biến một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sờ.
2.2. Về kĩ năng
- Thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
- Đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
2.3. Vê thái độ
- Tích cực áp dụng, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo đúng quy trình, đảm bảo kết quả nghiên cứu khách quan và trung thực.
- Có ý thức học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của mình cho các đồng nghiệp tham khảo học tập.
-----------------------
Link tải: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/tailieu/THPT module 28-30.rar
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top