Phút tĩnh lặng

tieuyeu

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
[FONT=.VnGothicH]Phót tÜnh lÆng[/FONT]​

[FONT=.VnCommercial Script][FONT=.VnGothicH]Phót tÜnh lÆng[/FONT][/FONT][FONT=.VnCommercial Script]​
[FONT=.VnCommercial Script]Cã lÏ cuéc sèng muèn chóng ta chän nhÇm ngw­êi tr­wíc khi gÆp ®­wîc ®óng ng­wêi ®Ó råi chóng ta míi biÕt c¶m ¬n mãn quµ cña cuéc sèng.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]Khi c¸nh cöa h¹nh phóc ®ãng l¹i, mét c¸nh cöa kh¸c më ra, nhwng thw­êng th× ng­wêi ta chØ chó ý ®Õn c¸nh cöa ®· ®ãng l¹i mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn c¸nh cöa kia ®· më råi.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]§«i khi mét c¸i g× ®ã vuét khái tÇm tay råi chóng ta míi biÕt r»ng m×nh ®· tõng cã nã, vµ míi c¶m nhËn ®­îc r»ng ®iÒu ®ã cã ý nghÜa vµ quan träng biÕt bao víi m×nh.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]H·y yªu mét ng­wêi b»ng trän vÑn tr¸i tim m×nh mµ kh«ng cÇn ®¸p l¹i. §õng véi tr«ng mong t×nh yªu ®Õn mau chãng mµ h·y kiªn tr× chê cho ®Õn khi t×nh yªu hiÖn h÷u trong tr¸i tim hä; nÕu kh«ng th× b¹n h·y an lßng v× tong tr¸i tim b¹n ®· cã nã råi.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]Cã thÓ b¹n chØ mÊt mét phót ®Ó say mª mét ng­wêi, mét giê ®Ó thÝch mét ng­wêi, vµ mét ngµy ®Ó yªu mét ng­wêi, nh­ng ph¶i mÊt c¶ mét ®êi b¹n míi cã thÓ quªn ®­îc mét ng­wêi.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]§õng v× d¸ng vÎ bªn ngoµi, v× nã lµ lõa dèi. §õng v× cña c¶i vËt chÊt, v× nã cã thÓ mÊt ®i. H·y t×m ng­wêi nµo ®ã cã thÓ lµm b¹n mØm c­êi, bëi v× chØ cã nô c­êi míi cã thÓ lµm mét ngµy ©m u trë nªn t­¬i s¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]Cã nh÷ng gi©y phót trong ®êi khi b¹n nhí thw­¬ng mét ng­wêi nµo ®ã tha thiÕt ®Õn nçi b¹n muèn mang ng­êi ®ã ra khái giÊc m¬ ®Ó råi «m hä trong vßng tay thùc t¹i. H·y ®i ®Õn n¬i nµo b¹n muèn; lµm nh÷ng g× b¹n kh¸t khao; trë thµnh nh÷ng ai mµ b¹n mong muèn, bëi v× b¹n chØ cã mét cuéc ®êi vµ mét c¬ héi ®Ó lµm tÊt c¶ nh÷ng g× b¹n m¬ ­íc.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]H·y ®Æt vÞ trÝ m×nh trong vÞ trÝ ng­wêi kh¸c. NÕu trong hoµn c¶nh Êy b¹n c¶m thÊy bÞ tæn th­w¬ng, th× ngw­êi kh¸c còng sÏ c¶m nhËn nhw­ vËy.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]Mét ng­wêi h¹nh phóc nhÊt kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ mét ng­êi cã mäi thø tèt nhÊt, mµ lµ ng­êi biÕt tËn hw­ëng vµ chuyÓn biÕn nh÷ng g× x¶y ®Õn víi m×nh trong cuéc sèng mét c¸ch tèt nhÊt. H¹nh phóc chØ ®Õn víi nh÷ng ai biÕt r¬i lÖ khi tæn th­w¬ng, biÕt ®au ®ín khi mÊt m¸t, biÕt kh¸t khao vµ nu«i d­wìng nh÷ng giÊc m¬, biÕt cè g¾ng lµm l¹i khi thÊt b¹i, bëi v× chØ cã nh­ vËy, mäi ng­êi míi biÕt tr©n träng nh÷ng g× ®a ®ang vµ sÏ x¶y ®Õn víi cuéc ®êi m×nh.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]T×nh yªu b¾t ®Çu b»ng mét nô cw­êi, ®¬m hoa kÕt tr¸i b»ng mét nô h«n vµ kÕt thóc b»ng nh÷ng giät n­íc m¾t...dï ®ã lµ giät lÖ buån hay vui, th× t×nh yªu Êy ®· cho b¹n nh÷ng kØ niÖm thËt Ên t­îng vµ s©u s¾c, lµ dÊu Ên cña t©m hån vµ ®¸nh dÊu b­wíc tr­wëng thµnh cña b¹n.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]Mét t­w¬ng lai t­¬i s¸ng lu«n ®øng lªn trªn mét qu¸ khø ®· l·ng quªn.[/FONT]
[FONT=.VnCommercial Script]B¹n kh«ng thÓ nµo th¼ng tiÕn b­wíc trªn ®­wêng ®êi cho ®Õn khi b¹n biÕt cho qua vµ häc hái tõ nh÷ng thÊt b¹i, sai lÇm vµ ®au buån trong qu¸ khø.[/FONT]
.[/FONT]
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
cuộc sống muôn màu nên con người muôn ý nghĩ.
Họ cứ hi vọng tràn trề rồi khi thất vọng lại rơi vào trạng thái suy sụp, vô vọng.
Dường như hi vọng chỉ đến với họ khi mà họ đang vui
Và khi mọi niềm vui ko còn hiện hữu trên khuôn mặt thì học lại chán nản thêm
Vậy làm là cớ làm sao nhỉ? :cool:
 

tieuyeu

Điều hành viên
Thành viên BQT
#5
đời là bể khổ. néu như mọi thứ trôi qua đều bình yên, đều như những gì chúng ta muốn, chúng ta sắp đặt thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Hi vọng luôn ở bên mỗ chúng ta. chỉ có điều chúng ta có nhận ra nó hay ko, có làm cho nó nỏi lên hay ko mà thôi
 

Bình luận bằng Facebook

Top