Phương pháp giải một số bài tập Sinh học 9

hoangtungoc

Thành viên
#1
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
- Sinh học là môn khoa học chuyên nghiên cứu về hình thái cấu tạo sinh lí, sinh thái của cơ thể sinh vật. Đặc thù của môn sinh học là rất gần gũi với đời sống con người, học sinh dễ dàng quan sát các mẫu vật xung quanh thiên nhiên để tích luỹ kiến thức sinh học cho mình nhất là chương trình sinh học lớp 6, 7, 8.
- Trong chương trình sinh học 9 nội dung mang tính khái quát, trừu tượng ở cấp độ vi mô hoặc vĩ mô. Học sinh bắt đầu làm quen với việc giải bài tập vận dụng các quy luật di truyền để tính toán suy luận.
Nhất là trong chương nhiễm sắc thể (NST) học sinh phải hiểu được tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể, những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân và giảm phân là cơ sở để làm một số bài tập về chương này.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
- Trong thực tế khi tham gia trực tiếp giảng dạy môn sinh học 9 ở địa phương, đặc biệt là nội dung trong bài nguyên phân và giảm phân trong chương nhiễm sắc thể học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi tìm hiểu chiếm lĩnh kiến thức.
- Khi vận dụng kiến thức lí thuyết vào làm bài tập như tính số lượng nhiễm sắc thể, tính số tâm động… của nhiễm sắc thể ở mỗi kì trong quá trình phân bào học sinh rất lúng túng vì không hiểu được bản chất.

Ví dụ: Khi làm bài tập 4 (sgk – tr30) – Sinh học 9
Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì giữa của giảm phân I. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn trong các trường hợp sau đây?
--------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top