Nam du ký 12: Ngộ Không “xem hàng”

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
(24h) - Long bà và Long nữ xui Long vương đem cây sắt thần trấn nơi đáy biển nặng trên trăm ngàn cân để tặng cho Ngộ Không...Ngao Quảng cũng thuật lại với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không đắc ý nói:
- Vậy thì đem ra đây cho ta xem hàng.
Ngao Quảng mỉm cười lắc đầu, nói:
- Chao ôi! Cây sắt nặng mấy muôn người khiêng không nỗi mà bảo đem ra sao được! Xin mời thượng tiên đến vườn hoa Long cung tự xem đi.Ngộ Không qua vườn hoa, nhìn thấy cây cột sắt dài hơn hai trượng, đứng mốc meo như cây khô. Ngộ Không nhìn trụ sắt nói:
- Cây này lớn và dài quá! Phải chi ngắn đi một ít thì dễ nhổ.
Vừa dứt lời, cột ấy ngắn lại mấy thước.Ngộ không vừa lạ lùng vừa thích thú nói liên tục:
- Còn phải nhỏ đi một ít nữa, ít nữa...
Cuối cùng, cây thiết bảng chỉ con bằng một trượng hai thước, mình tròn còn bằng thước, Tôn Ngộ Không cầm vừa tay, bèn múa một hồi, lượn bay trong nước, khiến cho cá tôm chạy mất dép, hoa quả trên bàn quấy tứ tung.Được thể Ngộ Không lại ép Long vương cùng mấy anh em ngài, mỗi người một món giáp y nhường cho mình rồi mới chịu ra về. Bốn vị Long vương căm tức hợp nhau làm biểu dâng lên Ngọc Hoàng, xin vấn tội Ngộ Không.
 

Bình luận bằng Facebook

Top