Google Chrome 4.0.211.2 Dev/ 3.0.195.21 Stable/ 2.0.172.43

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier. It has one box for everything: Type in the address bar and get suggestions for both search and web pages. Will give you thumbnails of your top sites; Access your favorite pages instantly with lightning speed from any new tab.

Google Chrome is an open source web browser developed by Google. Its software architecture was engineered from scratch (using components from other open source software including WebKit and Mozilla Firefox) to cater for the changing needs of users and acknowledging that today most web sites aren't web pages but web applications. Design goals include stability, speed, security and a clean, simple and efficient user interface.

Sandboxing. Every tab in Chrome is sandboxed, so that a tab can display contents of a web page and accept user input, but it will not be able to read the user's desktop or personal files.
Google say they have "taken the existing process boundary and made it into a jail". There is an exception to this rule; browser plugins such as Adobe Flash Player do not run within the boundaries of the tab jail, and so users will still be vulnerable to cross-browser exploits based on plugins, until plugins have been updated to work with the new Chrome security. Google has also developed a new phishing blacklist, which will be built into Chrome, as well as made available via a separate public API.
Privacy
Google announces a so-called incognito mode claiming that it "lets you browse the web in complete privacy because it doesn’t record any of your activity". No features of this, and no implications of the default mode with respect to Google's database are given.
Speed
Speed improvements are a primary design goal.

Stability
Multiprocessing
The Gears team were considering a multithreaded browser (noting that a problem with existing web browser implementations was that they are inherently single-threaded) and Chrome implemented this concept with a multiprocessing architecture. A separate process is allocated to each task (eg tabs, plugins), as is the case with modern operating systems. This prevents tasks from interfering with each other which is good for both security and stability; an attacker successfully gaining access to one application does not give them access to all and failure in one application results in a "Sad Tab" screen of death. This strategy exacts a fixed per-process cost up front but results in less memory bloat overall as fragmentation is confined to each process and no longer results in further memory allocations. To complement this, Chrome will also feature a process manager which will allow the user to see how much memory and CPU each tab is using, as well as kill unresponsive tabs.

User interface
Features
Chrome has added some commonly used plugin-specific features of other browsers into the default package, such as an Incognito tab mode, where no logs of the user activity are stored, and all cookies from the session are discarded. As a part of Chrome's V8 javascript virtual machine, pop-up javascript windows will not be shown by default, and will instead appear as a small bar at the bottom of the interface until the user wishes to display or hide the window. Chrome will include support for web applications running alongside other local applications on the computer. Tabs can be put in a web-app mode, where the omnibar and controls will be hidden with the goal of allowing the user to use the web-app without the browser "in the way".
Rendering Engine
Chrome uses the WebKit rendering engine on advice from the Gears team because it is simple, memory efficient, useful on embedded devices and easy to learn for new developers.
Tabs
While all of the major tabbed web browsers (e.g. Internet Explorer, Firefox) have been designed with the window as the primary container, Chrome will put tabs first (similar to Opera). The most immediate way this will show is in the user interface: tabs will be at the top of the window, instead of below the controls, as in the other major tabbed browsers. In Chrome, each tab will be an individual process, and each will have its own browser controls and address bar (dubbed omnibox), a design that adds stability to the browser. If one tab fails only one process dies; the browser can still be used as normal with the exception of the dead tab. Chrome will also implement a New Tab Page which shows the nine most visited pages in thumbnails, along with the most searched on sites, most recently bookmarked sites, and most recently closed tabs, upon opening a new tab, similar to Opera's "Speed Dial" page.

Changes in Google Chrome:

Homepage -


Bản tiếng Việt tham khảo:

Google Chrome là một trình duyệt kết hợp một thiết kế tối thiểu với công nghệ tinh vi để làm cho trang web nhanh hơn, an toàn hơn, và dễ dàng hơn. Nó có một ô cho tất cả mọi thứ: Nhập vào thanh địa chỉ và nhận được lời đề nghị cho cả hai tìm kiếm và các trang web. Sẽ cho bạn hình thu nhỏ của các trang web hàng đầu của bạn, bạn truy cập các trang web ưa thích ngay lập tức với tốc độ sét từ bất kỳ tab mới.

Google Chrome là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Google. Kiến trúc phần mềm của nó được thiết kế từ đầu (bằng cách sử dụng các thành phần khác từ phần mềm mã nguồn mở bao gồm WebKit và Mozilla Firefox) để phục vụ cho các nhu cầu thay đổi của người sử dụng và thừa nhận rằng ngày nay hầu hết các trang web không phải là các trang web, nhưng các ứng dụng web. Thiết kế bao gồm các mục tiêu ổn định, tốc độ, bảo mật và người dùng một giao diện sạch sẽ, đơn giản và hiệu quả.

Sandboxing. Mỗi tab trong Chrome là sandboxed, do đó một tab có thể hiển thị nội dung của một trang web và chấp nhận đầu vào người sử dụng, nhưng nó sẽ không thể đọc máy tính để bàn của người dùng hoặc tập tin cá nhân.
Google cho biết họ đã "lấy ranh giới quy trình hiện có và làm cho nó trở thành một nhà tù". Có một ngoại lệ cho quy tắc này; plugins trình duyệt như Adobe Flash Player không chạy trong phạm vi ranh giới của các tù tab, và do đó người dùng sẽ vẫn dễ bị khai thác qua trình duyệt dựa trên các plugin, cho đến khi bổ sung đã được cập nhật để làm việc với các Chrome mới an ninh. Google cũng đã phát triển một danh sách đen mới lừa đảo, mà sẽ được xây dựng trong Chrome, cũng như làm sẵn có thông qua một công riêng API.
Bảo mật
Google công bố một cái gọi là chế độ ẩn danh tuyên bố rằng nó "cho phép bạn duyệt web riêng tư hoàn chỉnh bởi vì nó không ghi lại bất kỳ hoạt động của bạn". Không có tính năng này, và không có những tác động của các chế độ mặc định đối với cơ sở dữ liệu của Google được cho.
Tốc độ
Cải thiện tốc độ là một mục tiêu thiết kế chính.

Ổn định
Multiprocessing
Nhóm Gears được xem xét một trình duyệt đa luồng (lưu ý rằng một vấn đề với việc triển khai trình duyệt web hiện được rằng họ là vốn single-ren) và Chrome thực hiện khái niệm này với một kiến trúc đa. Một quy trình riêng biệt được phân bổ cho từng công việc (ví dụ như các tab, bổ sung), như trường hợp với các hệ điều hành hiện đại. Điều này ngăn cản công việc từ can thiệp với nhau mà là tốt cho cả hai an ninh và ổn định; một kẻ tấn công thành công đạt được quyền truy cập vào một trong những ứng dụng không cung cấp cho họ quyền truy cập vào tất cả và thất bại trong một kết quả được ứng dụng trong một màn hình "" Sad Tab của cái chết. Chiến lược này exacts cố định mỗi chi phí quá trình lên phía trước, nhưng kết quả trong bộ nhớ tổng thể sưng lên như là phân mảnh chí để xử lý môi và không có kết quả lâu hơn trong cấp phát bộ nhớ thêm. Để bổ sung này, Chrome cũng sẽ là một tính năng quản lý quá trình này sẽ cho phép người sử dụng xem có bao nhiêu bộ nhớ và CPU mỗi tab đang sử dụng, cũng như giết các tab không phản hồi.

Giao diện người dùng
Những đặc tính
Chrome có thêm một số plugin hay được sử dụng tính năng cụ thể của các trình duyệt khác vào trong gói mặc định, chẳng hạn như một chế độ Incognito tab, nơi không có các bản ghi của các hoạt động của người dùng được lưu trữ, và tất cả các cookie từ phiên là bỏ đi. Là một phần của javascript V8 của Chrome máy ảo, cửa sổ pop-up javascript sẽ không được hiển thị theo mặc định, và thay vào đó sẽ xuất hiện như một thanh nhỏ ở dưới cùng của giao diện cho đến khi người dùng muốn hiển thị hoặc ẩn cửa sổ. Chrome sẽ bao gồm hỗ trợ cho các ứng dụng web chạy song song với các ứng dụng khác của địa phương trên máy tính. Tab có thể được đặt vào trang web một chế độ ứng dụng, nơi omnibar và điều khiển sẽ được ẩn với mục tiêu là cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng web mà không cần trình duyệt "trong cách".
Rendering Engine
Chrome sử dụng động cơ WebKit rendering về tư vấn từ nhóm Gears vì nó là đơn giản, bộ nhớ hiệu quả, hữu dụng trên các thiết bị nhúng và dễ dàng để học cho các nhà phát triển mới.
Tabs
Trong khi tất cả các trình duyệt web theo thẻ chính (ví dụ như Internet Explorer, Firefox) đã được thiết kế với các cửa sổ như là container chính, Chrome sẽ đặt tab đầu tiên (tương tự như Opera). Con đường trước mắt nhất này sẽ cho thấy là trong giao diện người sử dụng: các tab sẽ được ở trên cùng của cửa sổ, thay vì dưới các điều khiển, như trong chính các trình duyệt khác tab. Trong Chrome, mỗi tab sẽ là một quá trình riêng lẻ, và mỗi người sẽ có các điều khiển trình duyệt riêng của mình và thanh địa chỉ (gọi Omnibox), một thiết kế cho biết thêm rằng sự ổn định cho trình duyệt. Nếu một trong tab không chỉ có một quá trình chết; trình duyệt vẫn có thể được sử dụng như bình thường với ngoại lệ của tab chết. Chrome cũng sẽ thực hiện một New Tab Trang trong đó cho thấy các trang web truy cập nhiều nhất trong chín hình thu nhỏ, cùng với hầu hết các tìm kiếm trên các trang web, gần đây nhất đánh dấu các trang web, và gần đây nhất đóng tab, khi mở một tab mới, tương tự như tốc độ "của Opera Dial" Sửa.
 

Bình luận bằng Facebook

Top