Vật Lí Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lí 9 phần Nhiệt học

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. SỰ TRUYỀN NHIỆT

1. Công thức tính nhiệt lượng:

+ Nhiệt lượng vật thu vào

Q= m.c.(t2 – t1) (t2>t1)

Q: nhiệt lượng vật thu vào (J)

m: khối lượng của vật (kg)

c: nhiệt dung riêng của một chất (J/kg.K)

t1 : nhiệt độ ban đầu (0C)

t2 : nhiệt độ sau (0C)

+ Công thức tính nhiệt lượng toả ra : Q = m.c (t1 – t2) (t2 < t1)

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C.

Mối quan hệ giữa hai đơn vị J và Cal : 1J =0,24 Cal

1Cal =4,18J (4,2 J)

2.Phương trình cân bằng nhiệt:

HS cần nắm chắc nguyên lí truyền nhiệt.

Qt.ra = Qt.vào

Trong đó Qt.ra : Tổng nhiệt lượng các vật toả ra

Qt.vào : Tổng nhiệt lượng của các vật thu vào
--------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top