Bồi dưỡng thường xuyên Module THCS23 (file word)

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Nội dung 1
NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA, ĐẮNH GIA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
I. MỤC TIẾU
Sau khi học xong nội dung này, học vĩên sẽ:
- Phân biệt đuợc khái niệm lìên quan tới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và moi quan hệ giữa chứng.
- Xác định được vai trò, chúc năng, yêu cầu của kiễm tra, đánh giá kết quả học tập.
- Nhận biết được các xu hướng đổi mỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hiện nay và cỏ ý thúc tích cục thục hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá, đáp úng yÊu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
II.CẤC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Phân biệt một số khái niệm về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Bạn đã tùng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cửa học sinh, hãy nhớ lại và viết ra quan điểm của minh về một sổ khái niệm sau:
----------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top