thiết bị

  1. Duy Ly

    Lập kế hoạch đăng ký mượn thiết bị

    1. Các bước thực hiện Để lập kế hoạch đăng ký mượn thiết bị, giáo viên thực hiện như sau: 1. Đăng nhập vào phần mềm bằng tên đăng nhập của giáo viên, chọn phân hệ Thiết bị\Mượn trả. 2. Chọn thời gian đăng ký mượn thiết bị. 3. Nhấn vào biểu tượng để lập phiếu đăng ký mượn thiết bị. 5...
Top