Trường hợp bị kéo dài thời gian nâng lương 1 năm

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tuy nhiên đơn vị đã kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên của ông thêm 9 tháng. Xin hỏi như vậy có đúng không? Nguyễn Hữu Thỉnh (nguyenthinh***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 1, Điều 56 Luật Viên chức quy định, Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định, trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên như sau:

- Kéo dài 12 tháng (1 năm) đối với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

- Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

- Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp của bạn không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng. Ngoài ra, bạn bị kỷ luật ở mức cảnh cáo, nên bạn bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên là 6 tháng.

Như vậy, tổng thời gian bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương là 12 tháng (1 năm) - theo Điểm d Khoản 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top