Lớp 7 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 1)

vietnam10

Thành viên
#1
CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHIA SẺ TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7
(PHẦN 1)

1. Từ chỉ số lượng:
- a lot of
+ N đếm được và không đếm được
- lots of
- many + N danh từ đếm được số nhiều
- much + N không đếm được
Ex: She has lots of / many books.
There is a lot of / much water in the glass.
2. Câu so sánh:
a. So sánh hơn:
- Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than …..
I am taller than Tuan.
- Tính từ dài: S + be + more + adj + than ….
My school is more beautiful than your school.
b. So sánh nhất:
- Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est …..
He is the tallest in his class.
- Tính từ dài: S + be + the most + adj ….
My school is the most beautiful.
c. Một số từ so sánh bất qui tắc:
- good / well better the best
- bad worse the worst
3. Từ nghi vấn:
- what cái gì
- where ở đâu
- who ai
- why tại sao
- when khi nào
- how như thế nào
- how much giá bao nhiêu
- how often hỏi tần suất
- how long bao lâu
- how far bao xa
- what time mấy giờ
- how much + N không đếm được có bao nhiêu
- how many + N đếm được số nhiều có bao nhiêu
Ex: ______________ do you learn English? - Twice a week.
_______________ have you learn English? – For two years.
_______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km
________________ are you? – I’m fine. Thanks.
______________ is your mother? – She is forty.
______________ do you go to the market? – To buy some food.
_______________ is a pen? – it’s 3,000 dong.
_______________ chairs are there in the class? – There are twenty.
_______________ do you get up? – At 6 a.m.
4. Thì
Thì Cách dùng Dấu hiệu Ví dụ
SIMPLE PRESENT
(Hiện tại đơn)

- To be: thì, là, ở
KĐ: S + am / is / are
PĐ: S + am / is / are + not
NV: Am / Is / Are + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V1 / V(s/es)
PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1
NV: Do / Does + S + V1 …? - chỉ một thói quen ở hiện tại
- chỉ một sự thật, một chân lí.
- always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)
- She often gets up at 6 am.
- The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

PRESENT CONTINUOUS
(Hiện tại tiếp diễn)

KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?
- hành động đang diễn ra ở hiện tại.

- at the moment, now, right now, at present
- Look! Nhìn kìa
- Listen! Lắng nghe kìa
- Now, we are learning English.
- She is cooking at the moment.
SIMPLE PAST
(Quá khứ đơn)

- To be:
KĐ: I / He / She / It + was
You / We / They + were
PĐ: S + wasn’t / weren’t
NV: Was / were + S …?

- Động từ thường:
KĐ: S + V2 / V-ed
PĐ: S + didn’t + V1
NV: Did + S + V1 ….?
- hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.
- yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …
- She went to London last year.
- Yesterday, he walked to school.
SIMPLE FUTURE
(Tương lai đơn)

KĐ: S + will / shall + V1
I will = I’ll
PĐ: S + will / shall + not + V1
(won’t / shan’t + V1)

NV: Will / Shall + S + V1 …?
- hành động sẽ xảy ra trong tương lai
- tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….
- He will come back tomorrow.
- We won’t go to school next Sunday.
* Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:
Nguyên mẫu Quá khứ Nghĩa
- be - was / were - thì, là, ở
- go - went - đi
- do - did - làm
- have - had - có
- see - saw - nhìn thấy
- give - gave - cho
- take - took - lấy
- teach - taught - dạy
- eat - ate - eaten
- send - sent - gửi
- teach - taught - dạy
- think - thought - nghĩ
- buy - bought - mua
- cut - cut - cắt, chặt
- make - made - làm
- drink - drank - uống
- get - got - có, lấy
- put - put - đặt, để
- tell - told - kể, bảo
- lttle - less - ít hơn


5. Số thứ tự:
- first - eleventh - twenty-first
- second - twelfth - twenty-second
- third - thirteenth - twenty-third
- fourth - fourteenth - twenty-fourth
- fifth - fifteenth - twenty-fifth
- sixth - sixteen - ……………
- seventh - seventeenth - …………..
- eighth - eighteenth - …………..
- ninth - nineteenth - …………..
- tenth - twentieth - thirtieth
6. Câu cảm thán:
- What + a / an + adj + N!
Ex: What a beautiful house!
What an expensive car!
7. Giới từ
* chỉ nơi chốn:
- on - next to
- in (tỉnh, thành phố) - behind
- under - in front of
- near (gần) - beside (bên cạnh)
- to the left / the right of - between
- on the left (bên trái) - on the right (bên phải)
- at the back of (ở cuối …) - opposite
- on + tên đường
- at + số nhà, tên đường
* chỉ thời gian:
- at + giờ - in + tháng, mùa, năm
- on + thứ, ngày - from …to
- after (sau khi) - before (trước khi)
Ex: at 6 o’clock
in the morning / in the afternoon / in the evening
in August, in the autumn, in 2012
on Sunday, on 20th July
from Monday to Saturday
* chỉ phương tiện giao thông: by; on
Ex: by car; by train, by plane
on foot.

8. Câu đề nghị:
- Let’s
- Should we + V1 …
- Would you like to
- Why don't you
- What about / How about + V-ing ...?
Ex: What about watching TV?

Câu trả lời: - Good idea. / Great (tuyệt) / OK / - I’d love to.
- I’m sorry, I can’t.
Ex: Let’s go to the cinema.
Should we play football?
Would you like to go swimming?
9. Lời hướng dẫn (chỉ đường):
- Could you please show me / tell me the way to the ….., please?
- Could you tell me how to get to the ….?
- go straight (ahead) đi thẳng
- turn right / turn left quẹo phải / quẹo trái
- take the first / second street on the right / on the left quẹo phải / trái ở con đường thứ nhất / thứ hai
Ex: - Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?
- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in
front of you
10. Hỏi giờ : What time is it?
What’s the time?
Do you have the time?
- Giờ đúng: It’s + giờ + phút
- Giờ hơn: It’s + phút + past + giờ hoặc It’s + giờ + phút
- Giờ kém: It’s + phút + to + giờ hoặc It’s + giờ + phút
11. Mất bao lâu để làm gì:
How long does it take + (O) + to V => It takes + (O) + thời gian + to V…
Ex: How long does it take you to do this homework?
------------------------------------------------------------
12. Hỏi về khoảng cách:
How far is it from ………………to ……………? => It’s about + khoảng cách
13. Cách nói ngày tháng : Tháng + ngày
Hoặc the + ngày + of + tháng
Ex: May 8th
the 8th of May
14. Have fun + V_ing : Làm việc gì một cách vui vẻ
16. Hỏi giá tiền : How much + is / are + S ? => S + is / are + giá tiền
How much + do /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền
17. Tính từ kép:
Số đếm - N(đếm được số ít)
- 15-minute break ( có dấu gạch nối và không có S)
18. Lời khuyên:
- S + should / shouldn’t
- S + ought to + V1
- S + must
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top