Tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định SGK nhiều nhất 2 đợt trong năm

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK); tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

Theo đó, liên quan đến trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định SGK, theo Thông tư sửa đổi, Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định SGK nhiều nhất 2 đợt trong một năm; trong mỗi đợt thẩm định, một bản mẫu SGK được thẩm định nhiều nhất 2 vòng, mỗi vòng nhiều nhất 5 ngày. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng các quy định tại Điều 17 Thông tư này thì hồ sơ được gửi trả lại đơn vị đề nghị thẩm định SGK trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" tại vòng thẩm định thứ nhất thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lại theo quy định. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban hành thông báo kết quả thẩm định của đơn vị tổ chức thẩm định.

Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá "Không đạt" tại vòng thẩm định thứ nhất, "Không đạt" hoặc "Đạt nhưng cần sửa chữa" tại vòng thẩm định thứ hai thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK. Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn SGK thì bản mẫu SGK phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.

Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 (về tiêu chuẩn cá nhân biên soạn SGK). Theo đó, thay tiêu chuẩn "Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt" thành "Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt".

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 19 (về đơn vị tổ chức thẩm định SGK). Theo đó, quy định: "Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Hội đồng" bằng "Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí theo quy định phục vụ các hoạt động của Hội đồng và tổ chức thẩm định SGK. Tùy theo điều kiện thực tế, đơn vị tổ chức thẩm định tổ chức thẩm định SGK theo hình thức trại thẩm định hoặc họp thẩm định".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top