Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, module 18 file word

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bổi cánh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đổi với người lao động, do đỏ cũng đặt ra những yéu cầu mỏi cho sụ nghiệp giáo dục thế hệ tre và đầo tạo nguồn nhân lục. Giáo dục cần đầo tạo đội ngũ nhân lục cỏ khả năng đáp úng đuợc những đòi hối mới cửa xã hội và thị trường lao động, đặc biệt là năng lục hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tụ lục và trách nhiệm cũng như năng lục cộng tác làm việc, năng lục giải quyết các vấn để phúc hợp.
---------------
Link down:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top