Tắt Quảng Cáo [X]
Sự huyền diệu của công nghệ giải phẫu thẩm mỹ | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Sự huyền diệu của công nghệ giải phẫu thẩm mỹ

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bắt đầu bởi duongcamthu, 24/12/11.

Lượt xem: 572

 1. duongcamthu Thành viên

  "N[FONT=&quot]ế[/FONT]u tôi có th[FONT=&quot]ể[/FONT] thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì trong cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên tôi làm chính là bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] mình", m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] đã tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i khi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i. Câu tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i này đã tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành tuyên ngôn c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT]. Dù x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hay đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p, g[FONT=&quot]ầ[/FONT]y hay béo, h[FONT=&quot]ọ[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u không hài lòng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] mình.

  S[FONT=&quot]ự[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p

  S[FONT=&quot]ự[/FONT] hoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c dù khó có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n song nó luôn là m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tiêu ph[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]u không ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng ngh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đây, khi khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n, con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i cũng đã bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t che khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m hay trang s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, tuy nhiên đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ỏ[/FONT]a mãn h[FONT=&quot]ọ[/FONT]. S[FONT=&quot]ự[/FONT] phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t kéo theo s[FONT=&quot]ự[/FONT] ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ngành gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT], s[FONT=&quot]ự[/FONT] xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, đã tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t món quà đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t dành cho loài ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] can thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ngành gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, đã có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin và thành công h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n trong s[FONT=&quot]ự[/FONT] nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, tình yêu, h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc gia đình. Không ít b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân đã xóa đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hoàn toàn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c c[FONT=&quot]ả[/FONT]m v[FONT=&quot]ề[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m sinh, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]m khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] do tai n[FONT=&quot]ạ[/FONT]n…

  Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng năm qua, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đã ngày càng phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n và đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] đ[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh cao, tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t công c[FONT=&quot]ụ[/FONT] đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]c cho con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p và kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m v[FONT=&quot]ề[/FONT] hình th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c. Theo nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT] li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng kê cho th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] riêng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i M[FONT=&quot]ỹ[/FONT], vào năm 1981 đã có 296.000 tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]; Năm 1984, con s[FONT=&quot]ố[/FONT] này tăng lên 477.700; 10 năm sau (1994) là 1,3 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u. Năm 1995, có h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 825.000 ca gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u s[FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Năm 1996, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] trung bình 150 ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thì có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tìm đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]. Đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u cũng ngày càng tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n và lan r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng trên toàn th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] châu Á th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t t[FONT=&quot]ừ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mí thành hai mí. [FONT=&quot]Ở[/FONT] Châu M[FONT=&quot]ỹ[/FONT], nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gia đình giàu có th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n khích con gái gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c (làm cho nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n) đ[FONT=&quot]ể[/FONT] phân bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u n[FONT=&quot]ữ[/FONT] thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nghèo khó trong xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i.

  Đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n và trung tâm làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p

  Còn [FONT=&quot]ở[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam, tuy ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n do đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng còn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khó khăn; song cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p tăng lên, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đã d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c quan tâm và đáp [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c khá t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] các ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em mà còn cho c[FONT=&quot]ả[/FONT] phái mày râu.

  Cách đây kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]c năm, nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đó là n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] sĩ, c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] giàu, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ai mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n "đ[FONT=&quot]ố[/FONT]t ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n". Và lúc đó s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]m trên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ngón tay. Gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] đây thì sao? Ngay c[FONT=&quot]ả[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có thu nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p khá cũng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cách tính toán chi tiêu đ[FONT=&quot]ể[/FONT] dành ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT] vào s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta đã có cái nhìn thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT]m h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n. Danh sách các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ngày m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t dài ra theo th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian và các d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] massage m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, massage body, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m béo, t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] hoá toàn thân, t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y lông,... Và m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đó l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kèm theo không d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i 10 m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT].

  Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p cũng phong phú và đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng không kém: căng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, nâng mũi, phun, xăm m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, nâng ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sóng siêu âm...
  Sôi đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là Thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Chí Minh (B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Ch[FONT=&quot]ợ[/FONT] R[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y, Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng V[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, Thanh Vân, Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng...). Năm 2007, H[FONT=&quot]ộ[/FONT]i Ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] TP HCM cũng đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thành l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u các h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i viên là các bác sĩ gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nhà n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ư[/FONT], các trung tâm làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p, các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n...

  Tuy nhiên, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tìm đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n uy tín cũng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khó khăn, nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] cao nh[FONT=&quot]ư[/FONT] nâng ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c, ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ử[/FONT]a mũi, s[FONT=&quot]ử[/FONT]a mí m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t… [FONT=&quot]Ở[/FONT] Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i còn ít h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đáng tin c[FONT=&quot]ậ[/FONT]y. Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u là trong các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n (b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n 108...) ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n có tay ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] cao và máy móc hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay, s[FONT=&quot]ự[/FONT] ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đã ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào đáp [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em, h[FONT=&quot]ọ[/FONT] tin t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng vào quy mô và ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] này (Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] H[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c...).

  Hãy là khách hàng thông thái

  Nghe có v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đây là l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i khuyên chân thành dành cho ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] khi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT]a, tút l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] mình. Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh đi s[FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nghe b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bè r[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tai, xúi b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nâng thêm cái c[FONT=&quot]ằ[/FONT]m, s[FONT=&quot]ử[/FONT]a cái mũi v[FONT=&quot]ố[/FONT]n đã khá hài hoà trên khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Có v[FONT=&quot]ị[/FONT] bác sĩ th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] than th[FONT=&quot]ở[/FONT]: Chúng tôi đã khuyên nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em không nên s[FONT=&quot]ử[/FONT]a tu[FONT=&quot]ố[/FONT]t tu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n tu[FONT=&quot]ộ[/FONT]t... nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ai cũng nghe. S[FONT=&quot]ử[/FONT]a s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nên áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng cho khi[FONT=&quot]ế[/FONT]m khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]t nào đó, hay hoàn thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m trên khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, có nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] g[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên.

  Ngoài ra, ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em nên đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n các th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n chuyên nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p phép, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đây có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nhà gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u chuyên môn có trình đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] và l[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng tâm. Th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] không gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ắ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái áo m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không [FONT=&quot]ư[/FONT]ng ý có th[FONT=&quot]ể[/FONT] thay áo khác. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p không may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mang h[FONT=&quot]ậ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] su[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i.
  B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì? Hãy h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i đáp nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ắ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t sau:
  - Trung tâm làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p, th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n hay b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] có b[FONT=&quot]ề[/FONT] dày kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m và đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i không?
  - Có bao nhiêu lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c mà b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm?
  - Có m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t và cách nào là an toàn nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t?
  - Th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c làm ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu? Làm nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?
  - B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n làm gì đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] cho cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t?
  - Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ủ[/FONT]i ro liên quan nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n?
  - B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c gây tê nào?
  - Làm cách nào đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m thi[FONT=&quot]ể[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng sau ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nôn, nôn, đau, nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c t[FONT=&quot]ụ[/FONT] máu?
  - Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đó n[FONT=&quot]ế[/FONT]u g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i thì cách gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t là nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?
  - Ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t bao lâu đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT] hoàn toàn và cách nào giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t quá trình h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đó?
  - Và trong quá trình h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tránh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ngày không? N[FONT=&quot]ế[/FONT]u có thì m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t bao lâu?

  Đó là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng câu h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t mà b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT].
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này