Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo đó, yêu cầu đối với công tác hợp nhất văn bản QPPL là xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, nội dung công việc cần thực hiện, thời hạn hoàn thành việc hợp nhất văn bản QPPL. Trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong việc hợp nhất văn bản QPPL; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp nhất; bảo đảm văn bản hợp nhất được gửi đăng Công báo theo quy định.

Đối với công tác pháp điển hệ thống QPPL: Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện pháp điển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và các văn bản liên quan.


Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, các đơn vị căn cứ vào khối lượng công việc được phân công, lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL và thực hiện pháp điển hệ thống QPPL, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định.

Hải Bình
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top