Nhà giáo nghỉ chế độ có thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Các nhà giáo đã có quyết định nghỉ chế độ sau đó tiếp tục tham gia dạy hợp đồng 1 năm tại các cơ sở giáo dục có thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT không?

Các nhà giáo đã nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điêu 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT. Các nhà giáo không thuộc đối tượng trên, sau khi nghỉ hưu tiếp tục hợp đồng giảng dạy phải thuộc đối tượng hợp đồng cơ hữu, có tham gia xét tặng danh hiệu thi đua hàng năm mới đủ điều kiện để tham gia xét chọn danh hiệu NGND, NGƯT.

Về tiêu chuẩn “là tác giả chính 02 sách chuyên khảo ” được hiểu như thế nào?

Tác giả chính 02 sách chuyên khảo được hiểu là chủ biên hoặc đồng chủ biên sách chuyên khảo cỏ từ 02 tác giả trở lên.

Việc xác định “tác giả chính bài báo khoa học” đối với các bài báo có nhiều tác giả?

Việc xác định tác giả chính bài báo khoa học do các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Công đoàn bộ phận được hiểu như thế nào?

Công đoàn bộ phận là tổ chức công đoàn có Ban chấp hành công đoàn (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên).

Đối với các cơ sờ giáo dục có số công chức, viên chức và người lao động từ 200 trở lên, có tổ chức công đoàn không phải là công đoàn bộ phận nhưng trực thuộc công đoàn cơ sở thì việc tổ chức giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại các tập thể có chi bộ riêng và tổ chức công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở.

Khi đề nghị xét tặng Danh hiệu NGND, NGƯT, Hội đồng cấp tỉnh có phải xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ưomg không?

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ không quy định nội dung này.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top