Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
1. Họ và tên: ……………………………
2. Ngày tháng năm sinh : ………………..
3. Năm vào ngành : ………………….
4. Nhiệm vụ được giao :
…………………………………….
- Căn cứ theo Kế hoạch số 02/ KH-DTNT ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Trường …………………… về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015 ;
- Căn cứ theo nhiệm vụ được giao trong năm học 2014 2015
Nay tôi xây dựng việc thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thương xuyên trong năm học 2014 – 2015 như sau :
I. MỤC TIÊU
1. Thực hiện nghiêm túc việc BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp để đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học 2014 – 2015
2. Phát triển năng lực tự học của bản thân, năng lực tự đánh giá kết quả bồi dưỡng của nhà trường, PGD&ĐT, SGD&ĐT
-------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top