Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015 - 2016

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đồng thời đảm bảo tính pháp lý (sáng kiến đề nghị xét phải do chính cán bộ, giáo viên viết, các giải pháp, biện pháp mà tác giả sáng kiến đưa ra đã được áp dụng trong thực tế quản lý giáo dục và giảng dạy) và chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận).

Trang bìa

Trang bìa là thông tin chung về sáng kiến, trình bày trong 1 trang gồm: Tên sáng kiến, nếu sáng kiến liên quan đến giải pháp đã có tên đang được sử dụng phổ biến thì nên lấy ngay tên giải pháp để đặt tên sáng kiến. Nếu sáng kiến liên quan đến giải pháp lần đầu tiên được tạo ra thì nên đặt theo chức năng của sáng kiến được áp dụng trong thực tế;

Thứ tự trình bày sáng kiến như sau: Trang bìa; Trang trình bày thông tin chung về sáng kiến; Tóm tắt sáng kiến; Mô tả sáng kiến; Kết luận.

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Nêu lĩnh vực cụ thể mà sáng kiến liên quan đến hoặc lĩnh vực mà sáng kiến được áp dụng.

Tác giả; họ và tên; ngày tháng/năm sinh; chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại;

Đồng tác giả (nếu có và nêu rõ phần công việc đảm nhiệm), nêu rõ họ và tên; ngày tháng/năm sinh; chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại.

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại.

Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại; Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;

Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Nêu mốc thời gian mà sáng kiến được áp dụng lần đầu tiên trong thực tế hoặc áp dụng thử.

Tóm tắt nội dung sáng kiến

Trình bày ngắn gọn nội dung, ý nghĩa cơ bản nhất của sáng kiến, tóm tắt khoảng 2 trang.

Tóm tắt sáng kiến tập trung vào các nội dung sau: Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến; điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

Chỉ rõ: Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến; khả năng áp dụng của sáng kiến (tính khả thi của các giải pháp). Nêu cụ thể, chi tiết cách thức áp dụng sáng kiến; chỉ ra lợi ích thiết thực của sáng kiến (giá trị, hiệu quả của sáng kiến).

Khẳng định giá tri, kết quả đạt được của sáng kiến. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

Mô tả sáng kiến

Mô tả sáng kiến ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng. Trình bày nội dung sáng kiến, các bước thực hiện sáng kiến và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến. Cụ thể:

Thứ nhất, phải chỉ rõ được tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến đảm bảo tính khoa học, phù họp với lý luận về giáo dục, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về giáo dục và đào tạo của nhà nước.

Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, phân tích, so sánh đối chiếu trước và sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp để chứng minh, thuyết phục về hiệu quả mà giải pháp khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết.

Có thể minh họa bằng sơ đồ, hình vẽ, ảnh chụp mẫu sản phẩm, giáo án minh họa, đồ dùng, đồ chơi sáng tạo,... để chứng minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp, biện pháp đưa ra.

Trình bày kết quả thu được sau khi áp dụng sáng kiến kết quả định tính và định lượng, trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, khách quan; có so sánh, đối chiếu trước và sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến.

Thứ hai, trình bày về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ việc giải pháp đã được áp dụng (tính khả thi của của sáng kiến), kể cả áp dụng thử nghiệm trong điều kiện cụ thể tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào.

Thứ ba, chỉ ra lợi ích thiết thực của sáng kiến (giá trị, hiệu quả của sáng kiến). Đánh giá kết quả thu được hoặc dự kiến kết quả có thể thu được do áp dụng giải pháp sáng kiến.


Mỗi nội dung này đều được trình bày từ bắt đầu một trang mới của sáng kiến, không trình bày nối tiếp các nội dung trong 1 trang.

Ví dụ: Sau khi tóm tắt sáng kiến khoảng 2 trang, chuyển sang trang mới để mô tả sáng kiến; hết phần mô tả sáng kiến, chuyển sang trang mới - để trình bày kết luận.


Trình bày kết quả thu được sau khi áp dụng sáng kiến (kết quả định tính và định lượng), trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, khách quan; có so sánh, đối chiếu trước và sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến thông qua các đối tượng thực nghiệm và đối chứng

Hiệu quả kinh tế: Nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế (có thể lượng hóa được) như các chỉ tiêu tiết kiệm chi phí đầu vào (nguồn nhân lực, thời gian, chi phí nguyên vật liệu), tăng lợi nhuận đầu ra do sáng kiến mang lại cao hơn giải pháp đã biết trên cơ sở kết quả thử nghiệm, áp dụng thử sáng kiến.

Trong trường họp lợi ích kinh tế không lượng hóa được thì phân tích, đánh giá những lợi thế có thể đạt được giữa việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn so với việc không áp dụng.

Hiệu quả xã hội, môi trường: Nêu rõ những nhược điểm đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội, thuần phong, mỹ tục như:

Nâng cao điều kiện công tác; cải thiện môi trường giáo dục; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện học tập tích cực cho trẻ em phát triển thể chất và trí tuệ...

Kết luận

Khẳng định kết quả mà sáng kiến mang lại; khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến sáng kiến.

Ngoài 3 phần chính trên có thể bổ sung danh mục chữ viết tắt, các phụ lục (các biểu mẫu, danh mục tài liệu tham khảo nếu có) và Mục lục.

Khi trình bày sáng kiến, nếu tác giả sáng kiến tham khảo, trích dẫn các nội dung trên mạng internet, sách báo, tạp chí, các tài liệu khác phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của nội dung được tham khảo, trích dẫn.

Nếu không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ nội dung tham khảo, trích dẫn, tác giả sáng kiến sẽ bị phạm quy sao chép, sáng kiến sẽ không được xét công nhận.

Văn bản sáng kiến được đánh máy, in đóng quyển (đóng bìa, dán gáy): Soạn thảo trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5; lề trái 3,2cm đến 3,5cm; lề phải 2cm; lề trên 2cm, lề dưới 2cm. Không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp.
Nguồn: giaoducthoidai.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top