Hướng dẫn đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Quy định chung
- Nhà trường quản lý và bảo quản học bạ học sinh; đầu năm học, cuối mỗi học kỳ, cuối năm học bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện ghi học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành;
- Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập học bạ; hiệu trưởng nhà trường ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từlớp 6 đến lớp 9.
2. Giáo viên bộ môn
- Ghi nhận xét học kỳ, cả năm và điểm kiểm tra định kỳ cuối năm về quá trình và kết quả học tập, rèn luyện: những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành (hoặc chưa hoàn thành) nhiệm vụ học tập; năng khiếu, hứng thú; những nội dung học tập chưa hoàn thành (nếu có); những biểu hiện nổi bật về sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong quá trình học tập bộ môn; kết quả tham gia các cuộc thi, các hoạt động giáo dục; khen thưởng về từng lĩnh vực mà học sinh tham gia; kết quả học tập, rèn luyện trong hè (nếu có) theo từng năm học;
- Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang điểm cũ, ghi điểm mới vào phía trên bên phải vị trí ghi điểm cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa bên cạnh điểm đã sửa.
3. Giáo viên chủ nhiệm
- Tiếp nhận và bàn giao lại học bạ của học sinh với văn phòng nhà trường;
- Đôn đốc việc ghi nhận xét, ghi điểm các môn học của các giáo viên bộ môn;
- Ghi hoàn chỉnh các nội dung trên trang 1, ghi các nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo và nhận xét kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo từng năm học;
- Phối hợp với giáo viên bộ môn nhận xét quá trình và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh: những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập; những biểu hiện nổi bật về sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm năng lực; những biểu hiện nổi bật về sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất;
- Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá vào học bạ, phản ánh được mức độ hoàn thành chương trình và xác định những nhiệm vụ, những điều cần khắc phục, giúp đỡ đối với từng học sinh trong hè, khi bắt đầu vào học kì II và bắt đầu năm học mới. Đánh giá mức độ hoàn thành chương trình lớp học thuộc một trong hai mức: "Hoàn thành" hoặc "Có nội dung chưa hoàn thành"; mức độ hình thành và phát triển năng lực thuộc một trong hai mức: "Đạt" hoặc "Còn hạn chế”; mức độ hình thành và phát triển phẩm chất thuộc một trong hai mức: "Đạt" hoặc "Cần rèn luyện thêm"; kết quả học tập, rèn luyện trong hè (nếu có).
- Ghi rõ được lên lớp hoặc ở lại lớp, với những gì cần được quan tâm giúp đỡ thêm về phẩm chất, năng lực.
- Chuyển học bạ để hiệu trưởng phê duyệt sau khi đã hoàn thành năm học.
3. Học sinh
- Cuối cấp học, học sinh tự viết ra giấy một bản nhận xét về quá trình và kết quả học tập, rèn luyện của bản thân: những đặc điểm nổi bật; sự tiến bộ, hạn chế; mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập; năng khiếu, hứng thú các môn học/hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Sau khi được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy lớp cuối cấpgóp ý, thông qua, học sinh chép lại bản tự nhận xét của bản thân vào trang cuối của học bạ.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp, đối chiếu với nội dung bản tự nhận xét của học sinh đã được hiệu trưởng phê duyệt để kí xác nhận trong học bạ.
- Học bạ được hiệu trưởng phê duyệt sẽgiao cho học sinh và thông báo cho cha mẹ học sinh.
4. Hiệu trưởng
- Phê duyệt học bạ của học sinh và hoàn thành phê duyệt khi kết thúc năm học;
- Kiểm tra, nhắc nhở việc quản lý, bảo quản, ghi học bạ của giáo viên.
-----------
Link:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top