Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Đại hội Đảng bộ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XVIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và Ngành giáo dục đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo dục đại học đang có nhiều quy định thay đổi mang tính đột phá mới trong quản trị nhà trường theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung ban hành ngày 19/11/2018.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của toản Đảng bộ Học viện nhắm đánh giá công tác lãnh đạo Học viện trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định những thành tích kết quả đạt được, nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng hoạt động của công tác trong nhiệm kỳ tới đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Học viện "là cơ sở đào tạo chất lượng cao, tiên phong trong nghiên cứu và triển khai đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước".

Với tinh thần Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, Phát triển, Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo thứ VII; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Đảng ủy Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top