Đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị quân sự

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Thái Bảo (Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng) thì để đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) lý luận chính trị quân sự (LLCTQS) cho HSSV thì các giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cần phải lưu ý những vấn đề mấu chốt sau:

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy học

Trong quá trình dạy học LLCTQS có một vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần trang bị cho HSSV hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; những kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng hoạt động chính trị - xã hội - quân sự.

Do vậy, đổi mới PPDH LLCTQS cho HSSV không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, kĩ xảo, kỹ năng cho họ mà điều quan trọng hơn là phải bồi dưỡng cho người học phương pháp tự học hiệu quả, quá trình dạy học phải vừa làm rõ bản chất của nội dung khoa học, vừa định hướng cho HSSV cách vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn chính trị - xã hội, quân sự.

Tính đặc thù của PPDH LLCTQS

PPDH LLCTQS luôn biến đổi, phát triển theo sự phát triển của điều kiện lịch sử xã hội, quân sự. Đổi mới PPDH LLCTQS cho HSSV có những nét đặc thù không giống với đổi mới PPDH các môn học khác.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đòi hỏi đội ngũ giáo viên, giảng viên, giảng viên nói chung, đội ngũ giáo viên, giảng viên, giảng viên giảng dạy LLCTQS nói riêng phải có năng lực tư duy lý luận linh hoạt, sáng tạo trong các tình huống chính trị xã hội, quân sự nhạy cảm và phức tạp, giải quyết các vấn đề thực tiễn phù hợp, hiệu quả.

Đổi mới PPDH LLCTQS phải nhằm làm cho HSSV hiểu sâu sắc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn nghề nghiệp, vào cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng dưới góc độ chuyên môn của mình.

Giữ vững xu hướng chính trị, tư tưởng của nội dung dạy học

Vấn đề quan trọng trong đổi mới PPDH LLCTQS cho HSSV trong khi luận giải các vấn đề khoa học phải lồng ghép phê phán các quan điểm phản diện, phải tổ chức cho HSSV tham gia bình luận các sự kiện chính trị - xã hội, quân sự đang có tính thời sự.

Việc phát triển năng lực tư duy lý luận của HSSV trong dạy học LLCTQS chỉ có hiệu quả thực sự khi nó được tiến hành trong mối quan hệ thống nhất giữa xu hướng chính trị, tư tưởng của quá trình dạy học với tính khoa học khách quan của nội dung dạy học.

Đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn hoạt động chính trị - xã hội, quân sự

Điều này đòi hỏi đổi mới PPDH LLCTQS phải đi sâu làm rõ được mối quan hệ giữa nội dung dạy học với các vấn đề chính trị - xã hội, quân sự, phải đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn chính trị - xã hội, quân sự.

Đổi mới PPDH LLCTQS không đơn thuần chỉ là đổi mới cách dạy và cách học trong giờ lên lớp, điều quan trọng hơn là đổi mới phương pháp thu thập, xử lý chế biến nội dung dạy học, làm cho nội dung bám sát thực tiễn, trở thành thực tiễn thiết thực với người học.

Tăng cường các phương pháp rèn luyện kỹ năng thực hành

Đổi mới PPDH LLCTQS phải hướng vào bồi dưỡng năng lực tư duy lý luận và kỹ năng thực hành lý luận chính trị, đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

Đổi mới PPDH LLCTQS phải tăng cường các loại hình bài tập thực hành, phải tổ chức cho HSSV tham gia vào cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ngay trong các hình thức tổ chức dạy học.

Thông qua các hình thức tổ chức dạy học mà tổ chức cho HSSV sử dụng những kiến thức lý luận để phân tích làm sáng tỏ cơ sở khoa học của các quan điểm của Đảng, phê phán các quan điểm phản diện, tranh luận về các vấn đề chính trị - xã hội mới nảy sinh và đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề đó.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Thông qua sử dụng công nghệ thông tin để dạy học LLCTQS góp phần thúc đẩy hình thành các PPDH hiện đại hơn, đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn chính trị - xã hội quân sự:

Mô phỏng những hiện tượng không thể hoặc không nên để xảy ra trong thực tế nhà trường, không thể hoặc khó có thể được thể hiện nhờ những phương tiện khác.

Việc mô phỏng có thể giúp nhà trường vượt qua những hạn chế về thời gian, không gian hoặc kinh phí bảo đảm; Giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng, nội dung giảng dạy… và chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thông tin cho bài giảng luôn mới, luôn phong phú và sinh động.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng bài LLCTQS làm cho: Hàm lượng thông tin truyền đạt cao trong một thời gian ngắn; cách truyền đạt thông tin sinh động tạo điều kiện cho người học dễ tiếp thu kiến thức được truyền đạt, gây hứng thú trong học tập; thông tin được trang bị cho người học viên bằng nhiều hình thức; bài giảng được chắt lọc, phát triển và có nhiều tư liệu tổng hợp. Giáo viên khi đó tiết kiệm được thời gian tĩnh trên lớp như vẽ sơ đồ, kẻ bảng, hình vẽ… Do đó chất lượng bài giảng và hiệu quả sử dụng giờ giảng rất cao.
Nguồn: giaoducthoidai.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top