Tắt Quảng Cáo [X]
Lớp 3 - đề thi học kì 2 lớp 3 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Lớp 3 - đề thi học kì 2 lớp 3

Thảo luận trong 'Tiểu học' bắt đầu bởi duykhang, 30/3/16.

Lượt xem: 17,771

 1. duykhang Thành viên

  Tröôøng Tiểu học Hương Sơn C

  Hoï vaø teân:...........................................

  Lôùp:...........................


  KIEÅM TRA CUOÁI HKII NAÊM HOÏC 2013 - 2014

  MOÂN TIN HOÏC LÔÙP 3

  THÔØI GIAN: 40 PHUÙT

  (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

  Ñieåm:


  Nhận xét của giáo viên

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


  Phần I (6 điểm) Phần trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

  Câu 1 (0,5 điểm): Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

  A. Shift và Alt B. Alt và Caps Lock C. Shift và Caps Lock D. Alt và Ctrl

  Câu 2 (0,5 điểm): Để vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng, phải nhấn và giữ phím nào?

  [​IMG]  A. Shift B. Ctrl C. Alt D. Enter

  Câu 3(0,5 điểm): Để xoá chữ "n" trong hình bên em sử dụng phím nào?

  A. Caps Lock B. Delete C. Backspace D. Enter

  Caâu 4: (0.5 ñieåm): Ñeå caên leà phaûi cho vaên baûn em nhaùy vaøo bieåu töôïng?

  A. [​IMG] B. [​IMG] C. [​IMG] D. [​IMG]

  Câu 5 (0,5 điểm): Phím "Shift" có chức năng gì?

  A. Để gõ chữ hoa.

  B. Để gõ kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu.

  C. Cả A và B đều đúng.

  D. Cả A và B đều sai.

  Câu 6 (0,5 điểm): Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ư" em gõ:

  A. U + W B. U + U C. W + W D. O + W

  Câu 7(0,5 điểm): Quy tắc gõ chữ có dấu là?

  A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau. B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

  C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

  Câu 8 (0,5 điểm): Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là ?

  A. Enter B. Delete C. Backspace D. Caps Lock

  Câu9 (0,5 điểm): Em hãy cho biết trong các biểu tượng dưới đây biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm logo ?

  A. [​IMG] B. [​IMG] C. [​IMG] D. [​IMG]

  Câu 10 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?

  A. BK 100 B. RT 90 C. LT 90 D. HT 90

  Câu 11 (0.5 điểm) Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?

  A. HT B. ST C. PU D. PD

  Câu 12 (0,5 điểm) Công cụ nào dưới đây dùng để tô màu?

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  A. B. C. D.

  Phần 2: Tự luận (4 điểm)

  Câu 1 (1 điểm): Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh ?(1 điểm)

  a. Em nhấn phím Backspace để xóa chữ ........................................ con trỏ soạn thảo.

  b. Em nhấn phím Delete để xóa chữ ........................................ con trỏ soạn thảo

  Câu 2 (2 điểm): Em hãy nêu cách gõ các từ sau chữ sau theo kiểu gõ VNI:(2 điểm)


  Để có chữ hoặc dấu


  Em gõ

  ă  â  ơ  đ  ê  ô  Dấu huyền  Dấu sắc  Dấu nặng  Dấu hỏi  Dấu ngã
  Câu 3 ( 1 điểm): Viết câu lệnh để rùa vẽ các hình sau:


  [​IMG] [​IMG]  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II – NĂM HOC 2013 - 2014

  Môn: Tin học lớp 3

  Thời gian : 40 phút

  I.Trắc nghiệm (6 điểm)


  Caâu


  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9


  10


  11


  12

  Ñaùp aùn


  C


  A


  C


  D


  C


  B


  B


  B


  B


  B


  A


  D


  II.Tự luận (4 điểm)

  Câu 1 (1 điểm): bên trái, bên phải

  Câu 2:(2 điểm)


  Để có chữ hoặc dấu


  Em gõ

  ă


  a8

  â


  a6

  ơ


  o7

  đ


  d9

  ê


  e6

  ô


  o6

  Dấu huyền


  1

  Dấu sắc


  2

  Dấu nặng


  3

  Dấu hỏi


  4

  Dấu ngã


  5

  Câu 3: (1 Điểm)

  a) [​IMG]FD 50

  RT 90

  FD 50

  RT 90 Repeat 4[ FD 50 RT 90]

  FD 50

  RT 90

  FD 50

  RT 90

  b) [​IMG]FD 50

  RT 90

  FD 100

  RT 90 Repeat 2 [ FD 50 RT 90 FD 100 RT 90]

  FD 50

  RT 90

  FD 100

  RT 90
  Tröôøng Tiểu học Hương Sơn C

  Hoï vaø teân:...........................................

  Lôùp:...........................


  KIEÅM TRA CUOÁI HKII NAÊM HOÏC 2013 - 2014

  MOÂN TIN HOÏC LÔÙP 3

  THÔØI GIAN: 40 PHUÙT

  (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

  Ñieåm:


  Nhận xét của giáo viên

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


  Phần I (6 điểm) Phần trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

  Câu 1 (0,5 điểm): Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

  A. Shift và Alt B. Alt và Caps Lock C. Shift và Caps Lock D. Alt và Ctrl

  Câu 2 (0,5 điểm): Để vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng, phải nhấn và giữ phím nào?

  [​IMG]  A. Shift B. Ctrl C. Alt D. Enter

  Câu 3(0,5 điểm): Để xoá chữ "n" trong hình bên em sử dụng phím nào?

  A. Caps Lock B. Delete C. Backspace D. Enter

  Caâu 4: (0.5 ñieåm): Ñeå caên leà phaûi cho vaên baûn em nhaùy vaøo bieåu töôïng?

  A. [​IMG] B. [​IMG] C. [​IMG] D. [​IMG]

  Câu 5 (0,5 điểm): Phím "Shift" có chức năng gì?

  A. Để gõ chữ hoa.

  B. Để gõ kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu.

  C. Cả A và B đều đúng.

  D. Cả A và B đều sai.

  Câu 6 (0,5 điểm): Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ư" em gõ:

  A. U + W B. U + U C. W + W D. O + W

  Câu 7(0,5 điểm): Quy tắc gõ chữ có dấu là?

  A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau. B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

  C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

  Câu 8 (0,5 điểm): Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là ?

  A. Enter B. Delete C. Backspace D. Caps Lock

  Câu9 (0,5 điểm): Em hãy cho biết trong các biểu tượng dưới đây biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm logo ?

  A. [​IMG] B. [​IMG] C. [​IMG] D. [​IMG]

  Câu 10 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?

  A. BK 100 B. RT 90 C. LT 90 D. HT 90

  Câu 11 (0.5 điểm) Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?

  A. HT B. ST C. PU D. PD

  Câu 12 (0,5 điểm) Công cụ nào dưới đây dùng để tô màu?

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  A. B. C. D.

  Phần 2: Tự luận (4 điểm)

  Câu 1 (1 điểm): Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh ?(1 điểm)

  a. Em nhấn phím Backspace để xóa chữ ........................................ con trỏ soạn thảo.

  b. Em nhấn phím Delete để xóa chữ ........................................ con trỏ soạn thảo

  Câu 2 (2 điểm): Em hãy nêu cách gõ các từ sau chữ sau theo kiểu gõ VNI:(2 điểm)


  Để có chữ hoặc dấu


  Em gõ

  ă  â  ơ  đ  ê  ô  Dấu huyền  Dấu sắc  Dấu nặng  Dấu hỏi  Dấu ngã
  Câu 3 ( 1 điểm): Viết câu lệnh để rùa vẽ các hình sau:


  [​IMG] [​IMG]  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II – NĂM HOC 2013 - 2014

  Môn: Tin học lớp 3

  Thời gian : 40 phút

  I.Trắc nghiệm (6 điểm)


  Caâu


  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9


  10


  11


  12

  Ñaùp aùn


  C


  A


  C


  D


  C


  B


  B


  B


  B


  B


  A


  D


  II.Tự luận (4 điểm)

  Câu 1 (1 điểm): bên trái, bên phải

  Câu 2:(2 điểm)


  Để có chữ hoặc dấu


  Em gõ

  ă


  a8

  â


  a6

  ơ


  o7

  đ


  d9

  ê


  e6

  ô


  o6

  Dấu huyền


  1

  Dấu sắc


  2

  Dấu nặng


  3

  Dấu hỏi


  4

  Dấu ngã


  5

  Câu 3: (1 Điểm)

  a) [​IMG]FD 50

  RT 90

  FD 50

  RT 90 Repeat 4[ FD 50 RT 90]

  FD 50

  RT 90

  FD 50

  RT 90

  b) [​IMG]FD 50

  RT 90

  FD 100

  RT 90 Repeat 2 [ FD 50 RT 90 FD 100 RT 90]

  FD 50

  RT 90

  FD 100

  RT 90

  Các file đính kèm:

  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này