Tiểu học Đề thi GV dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Câu 1: Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, học sinh khuyết tật có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá, xếp loại:

a) Dựa theo tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu (Gạch đầu dòng thứ 2 phần b mục 1. Điều 10- trang 7)

b) Dựa trên sự tiến bộ của học sinh và xếp loại bình thường đối tượng này

c) Đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này

d) Dựa vào kết quả kiểm tra 2 môn Toán, Tiếng Việt


Câu 2: Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, mỗi học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung nhiều nhất là:

a) 2 lần/ 1 môn học vào thời điểm CK I và cuối năm học

b) 3 lần/ 1 môn học vào thời điểm CKI , CN và sau hè

c) 3 lần/ 1 môn học vào thời điểm cuối năm học hoặc sau hè ( mục 3. Điều 11 – trang 8)

d) Tất cả ý trên đều sai


Câu 3: Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, học sinh có quyền:

a) Yêu cầu giáo viên chấm lại bài KTĐK khi thấy giáo viên chấm chưa chính xác.

b) Yêu cầu giáo viên trả bài KTĐK để học sinh lưu giữ.

c) Nêu ý kiến và nhận được sự giải thích, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp, của Hiệu trưởng về kết quả đánh giá xếp loại ( mục 2. Điều 17 – trang 10)

d) Cả a và b đều đúng
------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top