Đề kiểm tra khối 12 vật lí

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi lehoa012, 9/7/10.

Lượt xem: 628

 1. lehoa012 Điều hành viên

  [FONT=&quot]đề kiểm tra 15 phút khối 12 ban cơ bản lần1Đ38[/FONT]


  [FONT=&quot] Họ và tên………………………………………� ��………………………… Lớp ……………….. Điểm ……..[/FONT]

  [FONT=&quot] Đáp án viết chữ in hoa[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]
  [FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]3[/FONT]
  [FONT=&quot]4[/FONT]
  [FONT=&quot]5[/FONT]
  [FONT=&quot]6[/FONT]
  [FONT=&quot]Tự luận[/FONT]
  [FONT=&quot]Điểm[/FONT]
  [FONT=&quot]Đap an[/FONT]


  [FONT=&quot] 1/ Con lắc lò xo dao động điều hoà có K = 100 N/m , biên độ là 6cm . Năng lượng của con lắc là[/FONT]
  [FONT=&quot] a W =180 J ; b W= 18 J ; [/FONT][FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot] W = 0,18[/FONT][FONT=&quot] J ; d W = 1800 J[/FONT]

  [FONT=&quot] 2/ Câu1 .Trong giao động điều hoà gia tốc của vật[/FONT]
  [FONT=&quot] a Tăng ; b Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ[/FONT]
  [FONT=&quot] c Không đổi ; [/FONT][FONT=&quot]d[/FONT][FONT=&quot] Giảm khi vận tốc của vật tăng[/FONT]

  [FONT=&quot] 3/ Câu 4 Con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5 s khối lượng của quả cầu m = 400gam lấy [​IMG]. Độ cứng của lò xo là[/FONT]
  [FONT=&quot] a K =25 N/m ; b K = 40 N/m ; c K = 32 N/m ; d [/FONT][FONT=&quot] K = 64 N/m[/FONT]

  [FONT=&quot] 4/ Câu 5 Treo một vật vào lò xo làm nó giãn ra 4 cm lấy [​IMG]. Chu kỳ dao động của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a T = 4 s ; b T = 8 s ; c T = 0,8 s ; [/FONT][FONT=&quot]d[/FONT][FONT=&quot] T = 0,4 s[/FONT]


  [FONT=&quot] 5/ Câu 3 Một chất điểm dao động điều hoà trong 1 chu kỳ đi quãng đường được 16 cm biên độ của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a A = 8 cm ; b [/FONT][FONT=&quot]A = 4 cm [/FONT]
  [FONT=&quot] c A = 16 cm ; d A = -8 cm [/FONT]

  [FONT=&quot] 6/ Câu 8 khi gắn quả cầu m1 lò xo thì nó dao động với chu kỳ T1 = 3 s . Khi gắn quả cầu m2 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ T2 = 4 s. Khi gắn đồng thời hai quả cầu thì lò xo dao động với T là[/FONT]
  [FONT=&quot] a 6 s ; b 7s[/FONT]
  [FONT=&quot] c 8s ;[/FONT][FONT=&quot] d 5 s[/FONT]
  Tư luận:
  [FONT=&quot] .Phương trình dao động của một chất điểm x = 6 cos(50[​IMG]t +[​IMG]) cm ly độ của chất điểm tại thời điểm[/FONT]
  [FONT=&quot] t = 4 ,5 s là bao nhiêu[/FONT]

  Bài làm


  [FONT=&quot] đề kiểm tra 15 phút khối 12 ban cơ bản lần1Đ41[/FONT]


  [FONT=&quot] Họ và tên………………………………………� ��………………………… Lớp ……………….. Điểm ……..[/FONT]

  [FONT=&quot] Đáp án viết chữ in hoa[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]
  [FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]3[/FONT]
  [FONT=&quot]4[/FONT]
  [FONT=&quot]5[/FONT]
  [FONT=&quot]6[/FONT]
  [FONT=&quot]Tự luận[/FONT]
  [FONT=&quot]Điểm [/FONT]
  [FONT=&quot]Đap an[/FONT]

  [FONT=&quot] 1/ Con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5 s khối lượng của quả cầu m = 400gam lấy [​IMG]. Độ cứng của lò xo là[/FONT]
  [FONT=&quot] a K = 64 N/m ; b K = 40 N/m ; c K = 32 N/m ; d K =25 N/m[/FONT]
  [FONT=&quot] 2/ Treo một vật vào lò xo làm nó giãn ra 4 cm lấy [​IMG]. Chu kỳ dao động của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a T = 0,8 s ; b T = 0,4 s ; c T = 4 s ; d T = 8 s [/FONT]

  [FONT=&quot] 3/ khi gắn quả cầu m1 lò xo thì nó dao động với chu kỳ T1 = 3 s . Khi gắn quả cầu m2 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ T2 = 4 s. Khi gắn đồng thời hai quả cầu thì lò xo dao động với T là[/FONT]
  [FONT=&quot] a 6 s ; b 8s ; c 7s ; d 5 s[/FONT]

  [FONT=&quot] 4/ .Trong giao động điều hoà gia tốc của vật[/FONT]
  [FONT=&quot] a Không đổi;; b Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ[/FONT]
  [FONT=&quot] c Giảm khi vận tốc của vật tăng ; d Tăng [/FONT]


  [FONT=&quot] 5/ Câu 3 Một chất điểm dao động điều hoà trong 1 chu kỳ đi quãng đường được 16 cm biên độ của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a A = 16 cm ; b A = 4 cm ; c A = -8 cm ; d A = 8 cm [/FONT]

  [FONT=&quot] 6/ Câu 6 Con lắc lò xo dao động điều hoà có K = 100 N/m , biên độ là 6cm . Năng lượng của con lắc là[/FONT]
  [FONT=&quot] a W = 1800 J ; b W = 0,18 J ; c W= 18 J ; d W =180 J[/FONT]
  Tự luận
  [FONT=&quot] .Phương trình dao động của một chất điểm x = 6 cos(50[​IMG]t +[​IMG]) cm ly độ của chất điểm tại thời điểm[/FONT]
  [FONT=&quot] t = 4 ,5 s là bao nhiêu[/FONT]

  Bài làm​
  [FONT=&quot] đề kiểm tra 15 phút khối 12 ban cơ bản lần1Đ42[/FONT]


  [FONT=&quot] Họ và tên………………………………………� ��………………………… Lớp ……………….. Điểm ……..[/FONT]

  [FONT=&quot] Đáp án viết chữ in hoa[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]
  [FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]3[/FONT]
  [FONT=&quot]4[/FONT]
  [FONT=&quot]5[/FONT]
  [FONT=&quot]6[/FONT]
  [FONT=&quot]Tự luận[/FONT]
  [FONT=&quot]Điểm[/FONT]
  [FONT=&quot]Đap an[/FONT]


  [FONT=&quot] 1/ Một chất điểm dao động điều hoà trong 1 chu kỳ đi quãng đường được 16 cm biên độ của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a A = 16 cm ; b A = 8 cm ; c A = -8 cm ; d A = 4 cm [/FONT]

  [FONT=&quot] 2/ khi gắn quả cầu m1 lò xo thì nó dao động với chu kỳ T1 = 3 s . Khi gắn quả cầu m2 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ T2 = 4 s. Khi gắn đồng thời hai quả cầu thì lò xo dao động với T là[/FONT]
  [FONT=&quot] a 8s ; b 5 s ; c 7s ; d 6 s[/FONT]

  [FONT=&quot] 3/ .Trong dao động điều hoà gia tốc của vật[/FONT]
  [FONT=&quot] a Tăng ; b Không đổi[/FONT]
  [FONT=&quot] c Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ[/FONT]
  [FONT=&quot] d Giảm khi vận tốc của vật tăng[/FONT]

  [FONT=&quot] 4/ Con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5 s khối lượng của quả cầu m = 400gam [/FONT]
  [FONT=&quot] lấy [​IMG]. Độ cứng của lò xo là[/FONT]
  [FONT=&quot] a K =25 N/m ; b K = 32 N/m ; c K = 64 N/m ; d K = 40 N/m[/FONT]

  [FONT=&quot] 5/ Treo một vật vào lò xo làm nó giãn ra 4 cm lấy [​IMG]. Chu kỳ dao động của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a T = 0,8 s ; b T = 8 s ; c T = 4 s ; d T = 0,4 s[/FONT]


  [FONT=&quot] 6/ Con lắc lò xo dao động điều hoà có K = 100 N/m , biên độ là 6cm . Năng lượng của con lắc là[/FONT]
  [FONT=&quot] a W =180 J ; b W = 1800 J ; c W = 0,18 J ; d W= 18 J[/FONT]
  Tự luận
  [FONT=&quot] .Phương trình dao động của một chất điểm x = 6 cos(50[​IMG]t +[​IMG]) cm ly độ của chất điểm tại thời điểm[/FONT]
  [FONT=&quot] t = 4 ,5 s là bao nhiêu[/FONT]

  Bài làm​

  [FONT=&quot] 1[ 3]d... 2[ 2]b... 3[ 3]d... 4[ 2]a... 5[ 3]c... 6[ 3]d... 7[ 3]d... 8[ 3]c...[/FONT]  [FONT=&quot] đề kiểm tra 15 phút khối 12 ban cơ bản lần1Đ35[/FONT]

  [FONT=&quot] Họ và tên………………………………………� ��………………………… Lớp ……………….. Điểm ……..[/FONT]

  [FONT=&quot] Đáp án viết chữ in hoa[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu[/FONT]
  [FONT=&quot]1[/FONT]
  [FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]3[/FONT]
  [FONT=&quot]4[/FONT]
  [FONT=&quot]5[/FONT]
  [FONT=&quot]6[/FONT]
  [FONT=&quot]7[/FONT]
  [FONT=&quot]8[/FONT]
  [FONT=&quot]Đap an[/FONT]  [FONT=&quot] 1/ Câu1 .Trong giao động điều hoà gia tốc của vật[/FONT]
  [FONT=&quot] a Tăng ; b Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ[/FONT]
  [FONT=&quot] c Không đổi ; d Giảm khi vận tốc của vật tăng[/FONT]

  [FONT=&quot] 2/ Câu 4 Con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5 s khối lượng của quả cầu m = 400gam lấy [​IMG]. Độ cứng của lò xo là[/FONT]
  [FONT=&quot] a K = 40 N/m ; b K =25 N/m ; c K = 64 N/m ; d K = 32 N/m[/FONT]

  [FONT=&quot] 3/ Câu 5 Treo một vật vào lò xo làm nó giãn ra 4 cm lấy [​IMG]. Chu kỳ dao động của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a T = 0,8 s ; b T = 8 s ; c T = 0,4 s ; d T = 4 s [/FONT]

  [FONT=&quot] 4/ Câu 6 Con lắc lò xo dao động điều hoà có K = 100 N/m , biên độ là 6cm . Năng lượng của con lắc là[/FONT]
  [FONT=&quot] a W = 0,18 J ; b W= 18 J ; c W =180 J ; d W = 1800 J[/FONT]
  [FONT=&quot] 5/ Câu 2 .Phương trình dao động của một chất điểm x = 6 cos(50[​IMG]t +[​IMG]) ly độ của chất điểm tại thời điểm[/FONT]
  [FONT=&quot] t = 4 ,5 s là[/FONT]
  [FONT=&quot] a x = 3 cm ; b x = -3 cm ; c x = 6cm ; d x = 6 cm[/FONT]

  [FONT=&quot] 6/ Câu 7 Treo một vật vào lò xo làm nó giãn ra 4 cm lấy [​IMG] . Biết lực đàn hồi cực đai và cực tiểu [/FONT]
  [FONT=&quot] lần lượt là 10 N và 6 N . chiều dài tự nhiên của lò xo 20 cm Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo [/FONT]
  [FONT=&quot] trong quá trình dao động là[/FONT]
  [FONT=&quot] a 26 cm và 23 cm ; b 25 cm và 23 cm ; c 26 cm và 24 cm ; d 24 cm và 23 cm[/FONT]

  [FONT=&quot] 7/ Câu 8 khi gắn quả cầu m1 lò xo thì nó dao động với chu kỳ T1 = 3 s . Khi gắn quả cầu m2 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ T2 = 4 s. Khi gắn đồng thời hai quả cầu thì lò xo dao động với T là[/FONT]
  [FONT=&quot] a 5 s ; b 6 s ; c 8s ; d 7s[/FONT]

  [FONT=&quot] 8/ Câu 3 Một chất điểm dao động điều hoà trong 1 chu kỳ đi quãng đường được 16 cm biên độ của vật là[/FONT]
  [FONT=&quot] a A = -8 cm ; b A = 8 cm ; c A = 16 cm ; d A = 4 cm [/FONT]


  [FONT=&quot]¤ Đáp án của đề thi:[/FONT]
  [FONT=&quot] 1[ 3]d... 2[ 3]c... 3[ 3]c... 4[ 3]a... 5[ 2]b... 6[ 3]b... 7[ 2]a... 8[ 3]d...[/FONT]
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này