Chuyên đề: Tính Oxihoá của Ion trong môi trường AXIT hoặc KIỀM

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi lehoa012, 4/2/10.

Lượt xem: 604

 1. lehoa012 Điều hành viên

  [FONT=.VnTime]Bµi 1: Cho 19,2 gam Cu vµo 500 ml dung dÞch NaNO3 1M sau ®ã thªm 500ml dung dÞch HCl 2M thu ®­îc khÝ NO vµ dung dÞch A.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a) Cu cã tan hÕt hay kh«ng? TÝnh thÓ tÝch khÝ NO (®ktc)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]b) TÝnh CM c¸c ion trong dung dÞch A[/FONT]
  [FONT=.VnTime]c) Ph¶i thªm bao nhiªu lÝt dung dÞch NaOH 0,2M ®Ó kÕt tña hÕt Cu2+ trong dung dÞch A.[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bµi 2:[/FONT][FONT=.VnTime] Cho 47,04 gam hçn hîp ba kim lo¹i Mg, Fe, Cu vµo 400ml dung dÞch HNO3 3,4M. KhuÊy ®Òu nhËn thÊy tho¸t ra mét chÊt khÝ duy nhÊt kh«ng mµu, h¬i nÆng h¬n kh«ng khÝ vµ cßn d­ mét kim lo¹i ch­a tan hÕt. §æ tiÕp tõ tõ dung dÞch H2SO4 5M vµo, ®ång thêi khuÊy ®Òu, chÊt khÝ trªn l¹i tho¸t ra cho ®Õn khi kim lo¹i tan võa hÕt th× ®· dïng ®óng 88ml, thu ®­îc dung dÞch A. LÊy 1/2 dung dÞch A, råi cho dung dÞch NaOH cho ®Õn d­ vµo, läc phÇn kÕt tña, röa nhiÒu lÇn b»ng n­íc, råi ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc 31,2 gam chÊt r¾n B.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]TÝnh khèi l­îng mçi kim lo¹i ban ®Çu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bµi 3[/FONT][FONT=.VnTime]:[/FONT][FONT=.VnTime] Cho 3,87 gam hçn hîp A gåm Mg vµ Al vµo 250ml dung dÞch X chøa axit HCl 1M vµ H2SO4 0,5M thu ®­îc dung dÞch B vµ 4,368 lÝt H2 (®ktc).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a) H·y chøng minh r»ng trong dung dÞch B vÉn cßn d­ axit.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]b) TÝnh % khèi l­îng kim lo¹i trong hçn hîp A.[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bµi 4[/FONT][FONT=.VnTime]:[/FONT][FONT=.VnTime] Cho hçn hîp Fe, Cu t¸c dông víi 200ml dd H2SO4 lo·ng d­ thu ®­îc 1,12/H2 (00C, atm) mét dung dÞch (A) vµ mét chÊt kh«ng tan (B). §ª oxi ho¸ hçn hîp sau ph¶n øng ng­êi ta thªm vµo ®ã ®óng 10,1g KNO3. Sau khi ph¶n øng x¶y ra ng­êi ta thu ®­îc mét khÝ kh«ng mµu ho¸ n©u ngoµi kh«ng khÝ vµ mét dung dÞch (C). [/FONT][FONT=.VnTime]§Ó trung hoµ l­îng axit d­ trong dung dÞch ng­êi ta cÇn 200ml dung dÞch NaOH 1M.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]b) TÝnh % khèi l­îng Hµ Néi hîp kim lo¹i vµ thÓ tÝch khÝ kh«ng mµu sinh ra ë 00C: 0,5atm.[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bµi 5[/FONT][FONT=.VnTime]:[/FONT][FONT=.VnTime] Cho mét miÕng nh«m (hoÆc kÏm) vµo dung dÞch NaOH vµ NaNO3 thÊy thu ®­îc hçn hîp khÝ H2 vµ NH3. H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cã thÓ x¶y ra.[/FONT]

  Câu 6: Cho 11,28 gam hỗn hợp A gồm Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch B gồm HNO3 1M và H2SO4 0,2M thu được khí NO duy nhất và dung dịch C chứa m gam chất tan. Giá trị của m là
  A. 19,34. B. 15,12. C. 23,18. D. 27,52.

  Câu 7 (B-07): Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO. Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất và các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
  A. V2 = V1. B. V2 = 2,5V1. C. V2 = 2V1. D. V2 = 1,5V1.

  Câu 8: Cho 1,92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.
  Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc).
  A. 3,584lít B. 0,3584lít C. 35,84lít D. 358,4lít

  Câu 9: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO30,8M và H2SO4
  0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).
  Giá trị của V là


  A. 0,746. B. 0,448. C. 0,672. D. 1,792. (Câu 36 khối A ĐTTS năm 2008)


  10/ Muốn xác định sự có mặt của ion NO3- trong dung dịch muối nitrat, ta cho dung dịch muối này tác dụng với: L4
  a Al và dung dịch KOH b Cu và dung dịch H2SO4 loãng
  c FeO, HCl d a, b và c đều được
  11/ Muốn xác định sự có mặt của ion NO3- trong dung dịch muối nitrat, ta cho dung dịch muối này tác dụng với:
  a Fe3O4 và dung dịch H2SO4 loãng b Fe(NO3)2
  c Cu và dung dịch KOH d Fe
  12/ Muốn xác định sự có mặt của ion NO3- trong dung dịch muối nitrat, ta cho dung dịch muối này tác dụng với:
  a FeCO3 và dung dịch HCl b Al và dung dịch KOH
  c FeSO4 và dung dịch H2SO4 loãng d a , b và c đều được
  13/ So sánh thể tích khí NO thoát ra trong hai trường hợp sau: L4
  + Cho 6,40 gam Cu vào 120 ml dung dịch HNO3 1M, sau phản ứng kết thúc thu được V1 lit khí NO (đktc)
  + Cho 6,40 gam Cu vào 120 ml dung dịch gồm HNO3 1M và H2SO4 0,50M, sau phản ứng kết thúc thu được V2 lít khí NO (đktc)
  Vậy ta thấy: (Nếu 0,64 gam Cu thì ?. Còn nếu 64 gam Cu thì ?)
  a V2 < V2
  b V2 = V2
  c V2 > V2
  d Đều không chính xác
  14.Cho a mol Cu tác dụng với 120 ml dung dịch A gồm HNO3 1Mvà H2SO4 0,5M (loãng) thu V lít NO (đkc).V là:
  A. 1,344 lít B.14,933a lít C.1,344 và 14,933a lít
  dinhnhuy012 thích bài này.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này