Cách sử dụng giới từ

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 311

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  • During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)

  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">From = từ >< to = đến
   From ... to ...= từ ... đến... (dùng cho thời gian và nơi chốn)
   From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Out of=ra khỏi><into=vào trong
   Out of + noun = hết, không còn
   Out of town = đi vắng
   Out of date=cũ, lạc hậu >< up to date = mới, cập nhật
   Out of work = thất nghiệp, mất việc
   Out of the question = không thể
   Out of order = hỏng, không hoạt động <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">By:
   động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)
   động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)
   by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)
   by + phương tiện giao thông = đi bằng
   by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)
   by way of= theo đường... = via
   by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên
   by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện
   by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh
   by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >< on purose <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">In = bên trong
   In + month/year
   In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)
   In the street = dưới lòng đường
   In the morning/ afternoon/ evening
   In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai
   In future = from now on = từ nay trở đi
   In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc
   In the way = đỗ ngang lối, chắn lối
   Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng
   In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng
   In the mean time = meanwhile = cùng lúc
   In the middle of (địa điểm)= ở giữa
   In the army/ airforce/ navy
   In + the + STT + row = hàng thứ...
   In the event that = trong trường hợp mà
   In case = để phòng khi, ngộ nhỡ
   Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với ai <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">On = trên bề mặt:
   On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng
   On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến...
   On + phố = địa chỉ... (như B.E : in + phố)
   On the + STT + floor = ở tầng thứ...
   On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time)
   On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố)
   Chú ý:
   In the corner = ở góc trong
   At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố
   On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè
   Chú ý:
   On the pavement (A.E.)= trên mặt đường nhựa
   (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car)
   On the way to: trên đường đến >< on the way back to: trên đường trở về
   On the right/left
   On T.V./ on the radio
   On the phone/ telephone = gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại
   On the phone = nhà có mắc điện thoại (Are you on the phone?)
   On the whole= nói chung, về đại thể
   On the other hand = tuy nhiên= however
   Chú ý:
   On the one hand = một mặt thì
   on the other hand = mặt khác thì
   (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension)
   on sale = for sale = có bán, để bán
   on sale (A.E.)= bán hạ giá = at a discount (B.E)
   on foot = đi bộ <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">At = ở tại
   At + số nhà
   At + thời gian cụ thể
   At home/ school/ work
   At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late))
   At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa
   At once =ngay lập tức
   At present/ the moment = now
   Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently se khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu:
   Sentence + presently (= soon): ngay tức thì ( She will be here presently/soon)
   Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room)
   S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree)
   At times = đôi khi, thỉnh thoảng
   At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng
   At the beginning of / at the end of... = ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm).
   At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving...
   Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day ...
   Trong dạng informal E., on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun. morning.
   At/in/on thường được không dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian khi có mặt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all
   At + địa điểm : at the center of the building
   At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta.
   At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà) : There is a good movie at the Center Theater.
   At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence.
   At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học: She is studying at the London school of Economics.
   At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture...
  • Một số các thành ngữ dùng với giới từ
   On the beach: trên bờ biển
   Along the beach: dọc theo bờ biển
   In place of = Instead of: thay cho, thay vì.
   For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly.
   In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là.
   off and on: dai dẳng, tái hồi
   all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên
   for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này