bồi dưỡng thường xuyên

  1. Anh Minh

    Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34

    BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE 34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Người viết thu hoạch: Nguyễn Minh Anh Tổ CM: Khoa học tự nhiên Câu hỏi: Trình bày kiến thức, kĩ năng trong module 34 "Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp". Nêu những ưu, nhược điểm...
Top